Nyilvános ajánlattétel a Sequoia Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeinek értékesítésére

A Concorde Alapkezelő zrt. a – Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-339/2017. sz. határozatával 2017. május 19-én közzétételre jóváhagyott Kezelési Szabályzatban, Tájékoztatóban, Kiemelt Befektetői Információban és Hirdetményben foglaltak szerint kibocsátandó – Sequoia Származtatott Befektetési Alap Befektetési Jegyeinek értékesítésére ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé.

A hirdetmény kelte:

 1. május 22.

A jegyezhető Alap neve és ISIN-azonosítója:

Sequoia Származtatott Befektetési Alap HU0000718903

Az Alap típusa és fajtája:

Az Alap határozatlan futamidejű (befektetési alap futamideje), nyilvános (befektetési alap működési formája), nyíltvégű (befektetési alap fajtája), az ABAK-irányelv alapján harmonizált (harmonizáció típusa) értékpapír befektetési alap (elsődleges eszközkategória típusa).

Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása:

Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett.

A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális alapon történő elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Az Alap fő célkitűzéseként az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alapba fektetett tőke az Alap devizanemében meghatározott reálértékét legalább őrizze meg, sőt hosszú távon az infláció feletti 2-3 százalékpontos hozamot érjen el, az ehhez szükséges, de lehetőség szerint minél alacsonyabb kockázatvállalással. Az Alapkezelőnek nem célja túlzott kockázatvállalás az Alapban, mivel a cél nem a kiemelkedően nagy hozam elérése, hanem a tőke reálértékének megőrzése.

Referenciahozam (benchmark)

A benchmark a Bloomberg által publikált ECCOTR12 Index.

Az értékesítésre kerülő Befektetési Jegyek:

Értékesítésre kerül összesítve minimum 700 000 EUR (euró) névértékű (amely azonban a jegyzés lezárásának napján érvényes MNB-középárfolyammal számolva nem lehet kevesebb, mint kétszázmillió forint) névre szóló, dematerializált, egyenként 1 EUR névértékű, visszaváltható Befektetési Jegy.

Jegyzés helye:

Alapforgalmazó Zrt. 1123. Budapest, Alkotás u. 50. alatt lévő irodája.

Nyitva tartás: 9-17 óráig. Előzetes időpont-egyeztetés ajánlott (kapcsolat@alapforgalmazo.hu, vagy 061-803-8830)!

Jegyzési időszak:

 1. május 30 – június 01.

Jegyzési ár:

A jegyzési ár Befektetési Jegyenként a névérték 100%-a.

Fizetés módja:

A Forgalmazónál vezetett számlára való készpénzbefizetéssel, vagy utalással A Forgalmazóhoz befizetett vagy átutalt pénzösszeg beérkezésére a jegyzés utolsó napján 16 óráig van lehetőség.

A jegyzés módja:

Jegyzéseket a Forgalmazónál vezetett dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla-vezetését magában foglaló Ügyfélszámla-szerződéssel rendelkező ügyfeleknek faxon, e-mailen, személyesen, illetve meghatalmazott útján lehet tenni a jegyzési helyeken a pénztári órákban. A meghatalmazás történhet közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. Egy meghatalmazott korlátlan mennyiségű meghatalmazót is képviselhet. A Forgalmazóval dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla-vezetését magában foglaló Ügyfélszámla-szerződéssel rendelkező ügyfelek a jegyzési ívet faxon is elküldhetik. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy annak érdekében, hogy minden befektető sorra kerülhessen a jegyzési időszak lejárata előtt, a jegyzéshez előzetes időpont-egyeztetés erősen ajánlott (Alapforgalmazó Zrt., kapcsolat@alapforgalmazo.hu, vagy 061-803-8830)!

A jegyzés csak akkor érvényes, ha a jegyzés utolsó napján, 2017. április 20-án, 16 óráig a jegyzés teljes ellenértéke megérkezik a jegyző Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájára. Ezt az összeget a Forgalmazó továbbutalják a Letétkezelőnél e célból nyitott letéti számlára. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a jegyzési hely a Kbftv. 68. § (5) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a már befizetett teljes összeget a tájékoztatóban meghirdetett módon –kamatfizetési kötelezettség nélkül – visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.

Vásárlók köre

Az Alap jegyeit vásárlók köre nincs korlátozva.

A jegyzés feltétele:

A Forgalmazóval megkötött dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla vezetését magában foglaló Ügyfélszámla-szerződés.

Az Alapkezelő a jegyzés során összesen minimum 700 000 darab Befektetési Jegyet ajánl fel. Amennyiben a befektetők a Befektetési Jegyekből 700 000 EUR (amely azonban a jegyzés lezárásának napján érvényes MNB-középárfolyammal számolva nem lehet kevesebb, mint kétszázmillió forint) névértéknél kevesebbet jegyeznek, a jegyzés meghiúsul. Ebben az esetben a Forgalmazó a jegyzés céljából beérkező pénzt a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a befektetők számára visszafizeti. Ezen összegekre az eltelt időtartamra kamat nem jár. A jegyezhető Befektetési Jegyeknek nincs felső korlátja.

Minimálisan jegyezhető mennyiség

Az egy befektető által jegyezhető Befektetési Jegyek minimális mennyisége 1 db.

A Tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje, módja

 • A Kbftv. 103. § (2) bekezdésének megfelelően az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatát, tájékoztatóját, kiemelt befektetői információját és hirdetményét a forgalomba hozatali eljárás kezdő időpontját megelőzően közzéteszi.
 • A Kbftv.129. § (7) bekezdésének megfelelően az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatát, tájékoztatóját, kiemelt befektetői információját és hirdetményét a befektetők számára az Alap közzétételi helyein folyamatosan elérhetővé teszi, illetve egy nyomtatott példányát kérésre díjmentesen átadja.
 • Az Alap közzétételi helye a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlap, és az Alapkezelő www.concordealapkezelo.hu honlapja.

A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok

A Befektetési Jegyek minden tulajdonosa:

 • jogosult arra, hogy az Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint – a Forgalmazó pénztári óráiban – visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken,
 • jogosult arra, hogy az Alap megszűnése esetén az Alap végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen,
 • kérésére ingyenesen a rendelkezésére kell bocsátani a Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, a Kiemelt Befektetői Információt, az Alap féléves és éves jelentését (ezen dokumentumok a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak a közzétételi helyeken)
 • a nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegynek az adott befektető számára első alkalommal történő értékesítésekor az alap kezelési szabályzatát a Befektetőnek térítésmentesen át kell adni, az alap tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektető kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektető külön nyilatkozatot tesz
  • a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy
  • arról, hogy a fenti dokumentumok részére történő átadásáról lemond, vagy
  • arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri.
 • jogosult rendkívüli tájékoztatásra,
 • jogosult a jogszabályban, illetve a Kezelési Szabályzatban meghatározott egyéb jogok gyakorlására.

Az Alap Befektetési jegy tulajdonosai tekintetében az egyenlő elbánás elve érvényesül, a Befektetési jegy tulajdonosok azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek.

Joghatóság, háttérszabályok

Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti valamennyi kapcsolatra a magyar jog szabályai az irányadóak.

Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdéseket az Alap elsősorban peren kívül, a felek méltányos érdekeinek szem előtt tartásával igyekszik rendezni. Erre figyelemmel bármely vitás ügyben az Alap lehetővé teszi a Befektetési jegy tulajdonosa részére a vitás kérdés megtárgyalását – és a lehetőségek keretei között, ha erre mód nyílik – a vita peren kívüli rendezését.

A Befektetési jegy tulajdonosa által szóban, vagy írásban benyújtott panasz, vagy igény esetén az Alapkezelő mindenkor ésszerű határidőn, de a panaszokra legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül ad választ.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a természetes személy befektetési jegy tulajdonosa a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, mint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett szakmailag független testülethez fordulhat (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.; telefon: 06-1-489-9100; e-mail: pbt@mnb.hu).

Amennyiben az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdések peren kívüli rendezése nem járt eredménnyel, úgy az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti vitás ügyekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa a Kezelési szabályzat hatálya alá tartozó bármely tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bármely jogvita esetén alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak.

Forgalmazó

Alapforgalmazó Zrt.

(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Alapkezelő

Concorde Alapkezelő zrt.

(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Letétkezelő

UniCredit Bank Hungary Zrt.

(1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)


Az Alap Tájékoztatója
Az Alap Kezelési Szabályzata
Kiemelt Befektetői Információ


Budapest, 2017. május 22.
Bilibók Botond
vezérigazgató