KÖZGYŰLÉSI  MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás út 50.) ezúton meghívja Önt, mint a társaság Részvényesét a társaság

  1. augusztus hó 3. napján 17:30 órakor

tartandó éves rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helye:   1123 Budapest, Alkotás utca 50. V. emelet

A közgyűlés napirendje:

  1. Döntés a Társaság cégnevének és rövid cégnevének megváltoztatásáról.
  2. Döntés Új Könyvvizsgáló megválasztásáról.
  3. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító Részvényesek által megtestesített szavazatok száz százalékát képviselő Részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes,

A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg, a közgyűlésen minden szavazóképes részvény 100.000,- Ft-ja 1 (egy) szavazatra jogosít.
A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét. A Részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt.
Az esetleges határozatképtelenség miatt szükségessé váló megismételt közgyűlés időpontja 2017. augusztus 7.. napja, 18:00 óra, helye 1123 Budapest, Alkotás utca 50., V. emelet

Budapest, 2017. július 19.

Bilibók Botond
vezérigazgató