A HOLD Alapforgalmazó Zártkörűen működő részvénytársaság

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

1. Az Adatkezelő adatai Adatkezelő: HOLD Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Cégjegyzékszám: 01-10- 048412

Adószám: 25188420-1-43

Honlap: https://hold.hu/

Telefon: +36 1 803 8800

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem.af@hold.hu


2. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
 • a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014 évi XVI törvény
 • a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. Törvény

3. Fogalmak Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Érintett: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja a jelen Adatkezelési Tájékoztató 5. fejezetében felsorolt valamely adatát vagy adatait.

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett honlap: https://hold.hu/ valamint ezen honlaphoz tartozó social media felületek.

Külső szolgáltató: az Adatkezelő által nyújtott Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Potenciális munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett pozícióra jelentkezik.

Rendszer: az Adatkezelő interneten keresztül elérhető Honlapját és Szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

Szolgáltatás(ok): Adatkezelő által nyújtott befektetési szolgáltatások, az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken, eseményeken való részvétel, Adatkezelő által megjelenített álláshirdetések, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója

4. Alapelvek Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)
 • az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)

5. Adatkezelési tevékenység

a.) Értékpapír számlavezetés

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő által nyújtott számlavezetési szolgáltatás jogszabályi és technikai feltételeinek biztosítása

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amit a Pmt. 4.§ (1) – (4), bek., 7. § (1)- (3) bek., a 8. § (1)(3) bek., a 9. § (1) – (2) bek., a 9/A § (1) – (2) bek., a 16 § (3). bek., a 16/A § és s a 21/2017. (VIII.3.) NGM. rendelet 6/A § és 3. melléklete ír elő.

Az érintettek kategóriái

Az Adatkezelő által nyújtott értékpapír-számlavezetést igénybe vevő természetes személy és jogi személy ügyfelek köre.

Személyes adatok köre

a) Természetes személy ügyfelek esetében: az Érintett neve, születési neve, neme, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcíme, levelezési címe, személyazonosító okmányának száma és lejárati ideje, lakcímet igazoló okmányának száma és lejárati ideje, születési helye (országgal) és ideje, adóazonosító jele, adózásának helye, elérhetősége (email cím, telefonszám), bankszámlaszáma,

b) Jogi személy ügyfelek esetében: Képviseletre jogosult természetes személy neve és beosztása, elérhetősége (email cím, telefonszám),

c) Meghatalmazott esetén: a meghatalmazott neve, születési neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakcíme, személyazonosító okmányának típusa és száma.

d) Az ügyfél tényleges tulajdonosának (ha van) családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye. A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy minősége, illetve előbbi személy esetén a pénzeszközeire és a vagyon forrására vonatkozó nyilatkozatának felvétele.

e) A HOLD Alapforgalmazó Zrt. mindenkor hatályos pénzmosás megelőzési szabályzatban meghatározott személyi kör tekintetében a pénzeszközre vonatkozó és a vagyona forrására vonatkozó nyilatkozat felvétele.

f) A Pmt. 23. § (1) bekezdése alapján a más szolgáltató által elvégzett ügyfélátvilágítás intézkedések átvételéhez szükséges érintett ügyfél hozzájárulásának beszerzése.

Adatmegőrzési idő

A Pmt. 56 §. (1)-(2) bekezdés és az 57. § (1) – (2) bekezdése alapján 8 év.

Adattovábbítás

Az Adatkezelő az Érintettel és a HOLD Alapkezelő Zrt-vel (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044222, adószám: 11929389-2-43, statisztikai számjele: 119293896499-114-01, székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) kötött háromoldalú megállapodás alapján az Érintett adatait átadja portfoliókezelési szolgáltatás céljából a HOLD Alapkezelő Zrt. számára. Adatfeldolgozó - Refinitiv Limited (Five Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AQ England, United Kingdom) és London Stock Exchange Group (10 Paternoster Square,London EC4M 7LS, England, United Kingdom), mint a kiemelt közszereplőket nyilvántartó World Check rendszer üzemeltetői - GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Vadász utca 31, Cg. 01-10-041159, adószám: 10223257-241), mint a GIRinfó – okmányellenőrzési szolgáltatás üzemeltetője.

Adatfeldolgozó

Refinitiv Limited (Five Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AQ England, United Kingdom) és London Stock Exchange Group (10 Paternoster Square,London EC4M 7LS, England, United Kingdom), mint a kiemelt közszereplőket nyilvántartó World Check rendszer üzemeltetői - GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Vadász utca 31, Cg. 01-10-041159, adószám: 10223257-241), mint a GIRinfó – okmányellenőrzési szolgáltatás üzemeltetője. HOLD Alapforgalmazó Zrt. Alkotás Point Irodaház • 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Adatok forrása A személyes adatok forrása az Érintett. Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben azonban az Érintett nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tud vele az Adatkezelő szerződést kötni és nem tudja a Szolgáltatásokat igénybe venni.

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az Érintett.

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben azonban az Érintett nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tud vele az Adatkezelő szerződést kötni és nem tudja a Szolgáltatásokat igénybe venni.

c.) Marketing célú adatkezelés

Adatkezelés célja

Az azt igénylő Érintettek számára marketing üzenetek küldése, az Adatkezelő rendezvényei látogatóinak informálása.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása.

Az érintettek kategóriái

16. életévét betöltött regisztrált természetes személy.

Személyes adatok köre

Érintett neve, email címe, telefonszáma.

Adatmegőrzési idő

A hozzájárulás visszavonásáig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.

Adatfeldolgozó

The Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) – a havi PVK és OVK riportokról és a negyedéves OVK riportokról szóló értesítőket továbbá egyéb tájékoztatásokat (szabályzatváltozások, költségtájékoztatók, év végi figyelmeztetésszolgáltatás zárásról, edukációs hírlevelek, stb.), a lejárt, lejáró okmányokról és a TBSZ nyilatkoztatásról szóló figyelmeztetéseket kiküldő levelezőrendszer üzemeltetője. Az ügyfélkérdések megválaszolására nyitva álló felület üzemeltetője. Az adatfeldolgozó székhelye és működési helye az Európai Unión kívüli, harmadik országban van, így a számára történő, adatfeldolgozási célú adattovábbítás harmadik országba történő adattovábbításnak minősül. Az adatfeldolgozó adatkezelése megfelel a GDPR szabályainak, ekként biztonságosnak szolgáltatónak minősül. Az adatfeldolgozó GDPR HOLD Alapforgalmazó Zrt. Alkotás Point Irodaház • 1123 Budapest, Alkotás u. 50. megfeleltetésre vonatkozó részletes tájékoztatója itt érhető el: https://mailchimp.com/gdpr/

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a felhasználó.

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat vagy az adatkezelési hozzájárulást, akkor nem tudja az Adatkezelő a kért információt számára megadni.

d.) Panaszkezelés Adatkezelés célja

Bármely szolgáltatással vagy az oldallal kapcsolatos panasz kezelése.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (6) bekezdés, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII tv. 121. § Az érintettek kategóriái Bármely természetes személy.

Személyes adatok köre

Név, email cím, telefonszám, panasz szövege, telefonos panaszbejelentés esetén a panaszos hangfelvétele, panaszban megadott egyéb személyes adatok.

Adatmegőrzési idő

A panasz kivizsgálását, jogerős lezárását követő 5. év végéig.

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.

Adatfeldolgozó

Telefonhívások rögzítését és a vezetékes telefonhálózat szolgáltatását végzi: Rendszerinformatika Zrt.

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az Érintett.

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor előfordulhat, hogy panaszát nem tudjuk kivizsgálni.

e.) Számlázás

Adatkezelés célja

Az Érintett által megrendelt szolgáltatás ellenértékéről számla kiállítása.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi. C. törvény 169. § (1) bekezdése alapján.

Az érintettek kategóriái

Szolgáltatást megrendelő természetes személy.

Személyes adatok köre

Név, cím, megrendelt szolgáltatás, díj, számla kelte, fizetési határidő.

Adatmegőrzési idő

A számla kiállítását követő 8. év végéig.

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az Érintett.

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása kötelező. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tudjuk kiállítani a számlát.

g.) Hírlevélre történő feliratkozás

Adatkezelés célja

Hírlevelek küldése.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása.

Az érintettek kategóriái

Bármely természetes személy.

Személyes adatok köre

Név, email cím. Adatmegőrzési idő. A hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról történő leiratkozás időpontjától számított 30 napig.

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.

Címzettek

The Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) – a havi PVK és OVK riportokról és a negyedéves OVK riportokról szóló értesítőket továbbá egyéb tájékoztatásokat (szabályzatváltozások, költségtájékoztatók, év végi figyelmeztetésszolgáltatás zárásról, edukációs hírlevelek stb.), a lejárt, lejáró okmányokról és a TBSZ nyilatkoztatásról szóló figyelmeztetéseket kiküldő levelezőrendszer üzemeltetője. Az ügyfélkérdések megválaszolására nyitva álló felület üzemeltetője. Az adatfeldolgozó székhelye és működési helye az Európai Unión kívüli, harmadik országban van, így a számára történő, adatfeldolgozási HOLD Alapforgalmazó Zrt. Alkotás Point Irodaház • 1123 Budapest, Alkotás u. 50. célú adattovábbítás harmadik országba történő adattovábbításnak minősül. Az adatfeldolgozó adatkezelése megfelel a GDPR szabályainak, ekként biztonságosnak szolgáltatónak minősül. Az adatfeldolgozó GDPR megfeleltetésre vonatkozó részletes tájékoztatója itt érhető el: https://mailchimp.com/gdpr/

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az Érintett.

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a hírlevél feliratkozáshoz a szükséges adatokat, akkor nem fogunk tudni hírlevelet küldeni.

6. Az adatkezelő által kezelt további adatok köre

6.1 Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén külső szolgáltató (AdForm) által kezelt kis adatcsomagot (ún. „cookie” -t) helyez el. A cookie-k egyszerű, rövid, kisméretű szöveges file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

6.2 Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján). Az „Elfogadom” gomb megnyomásával a Felhasználó hozzájárul a jelen Tájékoztatóban írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-k használatához a Weboldallal összefüggésben.

6.3 Az Adatkezelő Weboldalon az online hirdetések eredményességének mérésére az Adform Standard Tracking funkcióját és a Google DV360 tracking kódját használja. A Standard Tracking a cookie-kat akkor használja, ha egy internethasználó kapcsolatba lép egy Adform által elhelyezett hirdetéssel. A Google DV360 tracking a cookie-kat akkor használja, ha egy internethasználó kapcsolatba lép egy Google által elhelyezett hirdetéssel A cookiek nem tartalmaznak olyan információt (pl. név, e-mail-cím, cím, telefonszám), amellyel a felhasználó személyesen azonosítható lenne. Azon felhasználók, akik a Standard Tracking vagy a Google DV360 követési funkcióját nem szeretnék használni, az Adform cookiet internetes böngészőjükön keresztül kikapcsolhatják. Az adatok kezeléséről az alábbi oldalon tud részletes felvilágosítást kérni: https://site.adform.com/privacy-center/overview/ (Adform) és https://policies.google.com/privacy?hl=hu#infocollect (Google)

6.4 Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására: Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek róla a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait. HOLD Alapforgalmazó Zrt. Alkotás Point Irodaház • 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

6.5 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ide tartozik a Felhasználó IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatai, ahonnan a Felhasználó eljutott az oldalra, és azok is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és időtartama. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá.

7. Külső szolgáltatók igénybevétele

7.1 Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

7.2 Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működik együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók:

- Google Analytics

- Gemius AdOcean

- Gemius Prism

- Google AdExchange

- Google Doubleclick for Publishers

- TEN Media

- Netadclick

8. Az Adatkezelő Munkavállalóival és Potenciális Munkavállalóival, valamint helyiségeinek látogatóival összefüggő adatkezelések

8.1 Az Adatkezelő Munkavállalóiról az alábbi Személyes adatokat kezeli: név, születési név, adóazonosító, társadalombiztosítási szám, anyja neve, születési helye, ideje, személyi igazolvány szám, állampolgárság, állandó lakcím, levelezési cím, bankszámlaszám, iskolai végzettség, ezt igazoló bizonyítvány száma, házastárs neve, házastárs születési neve, házastárs adóazonosítója, gyermek(ek) neve, gyermek(ek) adóazonosítója, gyermek(ek) társadalombiztosítási száma, gyermek(ek) anyjának neve, gyermek(ek) születési helye, ideje, gyermek(ek) fogyatékossága.

8.2 Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés célja az Adatkezelőt terhelő jogszabályi (nyilvántartási és bejelentési) kötelezettség teljesítése.

8.3 Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés időtartamát az azt előíró jogszabályok határozzák meg.

8.4 Az Adatkezelő Potenciális munkavállalóit érintő Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata. Az Adatkezelés célja Adatkezelő Potenciális munkavállalóinak toborzása, kiválasztása.

8.5 Adatkezelő Potenciális munkavállalója önéletrajza és egyéb jelentkezéshez szükséges dokumentumok Adatkezelőnek történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezése során megadott Személyes adatait Adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja addig, ameddig Felhasználó ehhez hozzájárulását nem vonja vissza, de legfeljebb az adott jelentkezéssel érintett pozíció betöltésétől számított 2 évig. Adatkezelő jogosult az Adatkezelő Potenciális munkavállalója által megküldött önéletrajzban és egyéb jelentkezéshez szükséges dokumentumokban írt Személyes Adatokat felhasználni a Potenciális munkavállaló Adatkezelőnél történő potenciális elhelyezkedését lehetővé tévő jövőbeni olyan helyzetben, amikor a Potenciális munkavállaló az Adatkezelő által létesíteni kívánt munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony betöltésére Adatkezelő megítélése szerint alkalmas lehet, abból a célból, hogy a Személyes adatok lehetővé tegyék Adatkezelő ezen álláspontjának kialakítását és a Potenciális munkavállaló közvetlen megkeresését.

8.6 Adatkezelő vagyonvédelmi vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból a irodájában és helyiségeiben figyelő kamerákat működtet, illetve létesíthet. A kamerák képfelvételt készíthetnek, amelyeket Adatkezelő megtekinthet és felhasználhat vagyonvédelmi vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból. A felvételeket, ha azok nem kerülnek az e pontban írtak szerint felhasználásra, azok elkészültétől számított 72 órán belül törölni kell.

9. Az adatokhoz való hozzáférés A személyes adatokhoz az Adatkezelő illetékes munkatársai férhetnek hozzá a szükséges mértékben a feladataik ellátása érdekében.

10. Adatbiztonsági intézkedések Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

11. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk Adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog tartalma

Tájékoztatáshoz való jog /GDPR 13-14. cikk/

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Adatkezelő olyan további információt is az Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről is. Hozzáféréshez való jog /GDPR 15. cikk/ Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő:

 • milyen személyes adatait
 • milyen jogalapon
 • milyen adatkezelési cél miatt
 • mennyi ideig kezeli
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére)
 • alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. Helyesbítéshez való jog /GDPR 16. cikk/ Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az email címét, vagy egyéb elérhetőségét). Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) /GDPR 17. cikk/

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 • a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen HOLD Alapforgalmazó Zrt. Alkotás Point Irodaház • 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték 
 • a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben). Adathordozhatósághoz való jog /GDPR 20. cikk/ Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Tiltakozáshoz való jog /GDPR 21 cikk/ Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Hozzájárulás visszavonásának joga /GDPR 7. cikk (3) bekezdés/ Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt Önt erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.


12. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek és tartalmuk

Jogorvoslati lehetőség

A jogorvoslati lehetőség tartalma Felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga /GDPR 77. cikk/ Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
 • postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • telefon: +36 (30) 683-5969
 • +36 (30) 549-6838
 • +36 (1) 391 1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • email: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: www.naih.hu

Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (bírósági eljárás kezdeményezése) /GDPR 79. cikk/ 

Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék a Fővárosi Törvényszék, elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 27., tel.: +36 1 354 6000. A törvényszékek elérhetősége: https://birosag.hu/torvenyszekek


13. Az adatvédelmi tisztviselő adatai

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Zalán Gábor

Postacíme: 1146 Budapest, Cházár András u. 14. fsz. 2.

E-mail címe: adatvedelem.af@hold.hu HOLD Alapforgalmazó Zrt. Alkotás Point Irodaház • 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 14.

Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi neki a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a vele leegyeztetett formában.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

2023. március 01.