Előzetes ügyféltájékoztatás

Bevezető

A HOLD Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Társaság vagy Alapkezelő) jelen hirdetménye foglalja össze a Társaság működésével, szolgáltatásaival és a Társasággal történő kapcsolattartásra vonatkozó főbb tudnivalókat. Jelen hirdetmény egyben kiegészítése a Társaság hivatalos Üzletszabályzatának, szerződéses kapcsolatainak.

Kérjük és javasoljuk, hogy a portfóliókezelési szerződés aláírását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át ezen dokumentumokat. A jelen hirdetményben nagy kezdőbetűvel írt fogalmak jelentését a Társaság Üzletszabályzatának értelmező rendelkezései tartalmazzák és azok a jelen hirdetményben is ekként értendőek. 

Kérjük, hogy amennyiben valamely témakörrel kapcsolatban több információra lenne szüksége, vagy az Önben felmerülő kérdések valamelyikére nem talál egyértelmű választ ezen tájékoztatóban, akkor vegye fel a kapcsolatot privát bankárainkkal a honlapon megadott telefonszámokon, vagy tájékozódjon honlapunkról.

Jelen Hirdetményt elérheti a Társaság ügyfélszolgálati helyein, illetve a Társaság honlapján a https://hold.hu/alapkezelo/elozetes-ugyfeltajekoztatas/ címen. 


Alapvető tudnivalók

Főbb cégadatok

 • Cégnév: HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Rövidített cégnév: HOLD Alapkezelő Zrt.
 • Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. V. emelet
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044222
 • Adószám: 11929389-2-43
 • MNB engedély száma: a Társaság befektetési alapkezelési tevékenységét az Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet 1994. november 14. napján hozott 100.024/1994. számú határozatával hagyta jóvá. A Társaság módosított tevékenységi körét a PSZÁF 2002. december 19. napján kelt III/100.024-4/2002. számú és a 2012. november 21. napján kelt H-EN-III-1122/2012. számú, valamint a Magyar Nemzeti Bank által a Társaság részére kiadott, 2014. július hó 21. napján kelt H-EN-III-54/2014. számú és a 2016. december 15. napján kelt H-EN-III-399/2016. számú felügyeleti határozataival engedélyezte.
 • Engedélyező hatóság: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (illetve Magyar Nemzeti Bank), székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; egyéb elérhetőségei: levelezési címe: 1535 Budapest, 114. Pf.: 777, tel: (36-1) 489-9100, Fax: (36-1) 489-9102, mnb.hu.
 • A Társaság honlapjának címehold.hu/alapkezelo
 • A Társaság jegyzett tőkéje: 100.000.000,- Ft, azaz egyszázmillió forint.

Az Igazgatóság tagjai:

 • Cser Tamás (anyja neve: Vágó Lenke Mária; lakcím: 1147 Budapest, Telepes utca 72-74. alatti lakos) az Igazgatóság elnöke,
 • Bilibók Botond (anyja neve: Kemény Fruzsina; lakcím: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 9.) vezérigazgató,
 • Móricz Dániel (anyja neve: Kiss Margit; lakcím: 1062 Budapest, Aradi u. 62.).

Felügyelő Bizottság tagjai:

 • Terdik János (anyja neve: Kocsmár Borbála Etelka, 4400 Nyíregyháza, Lengyel utca 35.),
 • Streitmann Norbert (anyja neve: Fejér Emma; 1052 Budapest, Semmelweis utca 9. III. em. 8.),
 • Szabó László (anyja neve: Cserép Rozália; lakcím: 8354 Karmacs, Kisfaludy u. 148. alatti lakos).

A Társaság könyvvizsgálója a KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 31., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-063183).

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős Agócs Gábor (lakcím: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 10., anyja neve: Kotogán Piroska, nyilvántartási száma: 005600) könyvvizsgáló.


A Társaság tulajdonosi köre

Részvényes

Tulajdoni hányad

Szavazati hányad

CA Investors Vagyonkezelő Zrt.

49.26%

49.40%

LATOBO Consult Kft.

12.76%

12.80%

Investset Contractor Kft.

12.76%

12.80%

Aranbe Kft.

11.96%

12.00%

Investset Investor Kft.

5.98%

6.00%

Móricz Dániel

4.99%

5.00%

Cser Tamás

1.99%

2.00%

Dolgozói részvények

0.30%

0.00%


A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR ’08 nómenklatúra szerint) 

64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
66.30 Alapkezelés (főtevékenység)
66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
70.20 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás


A Társaság által végzett befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek

A Társaság, mint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) hatálya alá tartozó befektetési alapkezelő az alábbi, a Kbftv. 6. § (2) bekezdésében megjelölt ÁÉKBV Alapkezelő által végezhető és a Kbftv. 7. § (3) bekezdése alapján ABAK által végezhető befektetési szolgáltatási tevékenységekre rendelkezik engedéllyel:

a) portfóliókezelés,
b) befektetési tanácsadás.

A Társaság jelenleg befektetési tanácsadási tevékenységet nem végez.


Kapcsolattartás az Ügyféllel

A Társaság elérhetőségei:

 • Telefon: +36 1 803-8899
 • Fax: +36 1 803-8890
 • E-mail: kapcsolat@hold.hu
 • Weboldal: hold.hu/alapkezelo  
 • Székhely és ügyfélszolgálati iroda címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

A kapcsolattartás során használható nyelvek

Amennyiben az Üzletszabályzat vagy a Szerződés eltérően nem rendelkezik, a kapcsolattartás nyelve a magyar.

A Társaság Üzletszabályzata magyar nyelven készült és a magyar nyelv irányadó a tartalmával és értelmezésével kapcsolatos valamennyi kérdésre. Az Üzletszabályzat bármely fordítása csak tájékoztató jellegű, így az Üzletszabályzat és a fordítás között esetleg fennálló bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. Amennyiben az Ügyfél kérésére a Felek magyartól eltérő kapcsolattartási nyelvben állapodnak meg, akkor – Felek eltérő rendelkezése hiányában – a Társaság az értesítést idegen nyelv feltüntetése mellett magyar nyelven is megküldheti az Ügyfél részére. Az értesítés magyar nyelvű és idegen nyelvű verziója közötti bármely értelmezési eltérés esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó. Az idegen nyelvű értesítésben használt fogalmak jelentését az Üzletszabályzattal és a magyar jogszabályokkal összhangban kell meghatározni.

Amennyiben az Ügyfél által megadott értékpapír-számlavezető nem magyar nyelven készít el valamely kimutatást, a Társaság jogosult ezen nyelven tájékoztatni az Ügyfelet.


Az Ügyfelekkel történő kapcsolattartás lehetséges módjai, eszközei

Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás módját és részletes szabályait a Társaság Üzletszabályzatának I. fejezet 2.3.2.1. „Jognyilatkozatok közlése” és 2.3.2.2. „Nem lehet hatályosan szóban, valamint e-mail vagy telefax útján” elnevezésű pontjai tartalmazzák.

Társaság Üzletszabályzata az alábbi linkre kattintva érhető el. 


Az értesítések közlése, küldése, átvétele

Az értesítések közlése, küldése és átvétele szabályai a Társaság Üzletszabályzatának I fejezet 2.3.2.3. „Az értesítések átvétele” elnevezésű pontjában került rögzítésre.

Társaság Üzletszabályzata az alábbi linkre kattintva érhető el.

Privát vagyonkezelés online felhasználói kézikönyv

kézikönyv az alábbi linken érhető el.


Igénybe vett közvetítők

A társaság által igénybe vett közvetítők megnevezése és azonosító adatai megtalálhatók a Társaság honlapján az alábbi elérhetőségen:


Működési és tevékenységi szabályok

A Társaság működésének és tevékenységének szabályai

Társaság által végzett portfólió-kezelési tevékenység keretében az ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszköz értékelésének gyakorisága

Az ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszközt a Társaság havonta, minden tárgyhót követő 10. banki napig értékeli és az értékelésről a Társaság az Ügyfél részére biztosított ügyfélkapuján keresztül, illetve egyedi megállapodás alapján postai úton írásban is tájékoztatja.


Az értékelés módszerei

A Társaság által kezet portfóliókban szereplő pénzügyi eszközök és pénzeszközök értékelése a Társaság Üzletszabályzata II. fejezetének 8. „A portfólió értékelése” elnevezésű pontjában került rögzítésre.

A portfólió értékelésénél alkalmazott referenciaérték

A Társaság által kezelt portfóliók esetében az alkalmazott referenciaértékeket az Üzletszabályzat II. fejezete 12. pontjának rendelkezései tartalmazzák.

Társaság Üzletszabályzata az alábbi linkre kattintva érhető el.


A hozamszámítás szabályai

 Az Ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszközök hozamát a Társaság az ügyfél által portfóliókezelésre átadott induló vagyon értéke alapján állapítja meg. A portfóliókezelésre átadott Induló Vagyon értéke (portfóliónként értendő) a Szerződés aláírását követő 90. nap végéig az Ügyfél által a Szerződésben meghatározott számlákra átutalt vagy befizetett pénz, illetve transzferált pénzügyi eszközök jóváírt napi együttes piaci értéke.

Az Ügyfél portfóliójába kerülő pénzügyi eszközök és az ezekre vonatkozóan végrehajtható ügyletek és a kapcsolódó korlátozások

A Társaság az Ügyfélnek a portfólió-kezelési tevékenységhez kapcsolódó számláin nyilvántartott pénzeszközöket és pénzügyi eszközöket, valamint a portfóliókezelés során folyamatosan keletkező és/vagy az Alapkezelő rendelkezésére bocsátott egyéb szabad pénzeszközeit fekteti be az Ügyfél által a Szerződésben meghatározott módon. A befektetési irányelvek és a jogszabályokban foglalt ügyletmegtagadási korlátozások figyelembevételével a kezelt portfólión változtatásokat hajt végre, a portfólió elemeihez kapcsolódó jövedelmeket beszedi, és azokat a befektetési irányelveknek megfelelően újra befekteti.

A Társaság Ügyfél általa kezelt vagyonát kizárólag a Bszt.-ben definiált pénzügyi eszközökbe, tőzsdei termékekbe, devizákba, bankbetétekbe és számlapénzbe fektetheti, így különösen, de nem kizárólagosan állampapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, részvényekbe, befektetési jegyekbe, egyéb kollektív értékpapírokba, opciós és egyéb származtatott ügyletekbe.

A Portfólió-kezelési Irányelvek meghatározzák a Kötvényjellegű Eszközökbe fektetendő minimum arányt. Társaság ezektől a minimális korlátoktól felfelé akár jelentősen el is térhet. A Portfólió-kezelési Irányelvekben rögzített minimum arányoknak a nem Kötvényjellegű Eszközök vételének időpontjában kell megfelelni. A vonatkozó minimum limitek átlépése a piaci értékek változása, illetve ideiglenesen Nettó Állományváltozás folytán következhet be. Nettó Állományváltozás következtében történő eltérés esetében Társaság a limitek megsértését a Nettó Állományváltozás napját követő 30 napon belül köteles megszüntetni.

a) A Társaság a portfólió-kezelési tevékenysége során – ha az Ügyfél kifejezetten eltérően nem rendelkezik – az Ügyfél javára kezelt portfólió terhére nem szerezhet:
aa) saját maga által forgalomba hozott pénzügyi eszközt;
ab) kapcsolt vállalkozása által forgalomba hozott pénzügyi eszközt, ide nem értve a szabályozott piacra bevezetett és a multilaterális kereskedési rendszerben kereskedés tárgyát képező értékpapírt;
ac) a Tpt. szerinti nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettséget eredményező befolyást;
b) A Társaság portfólió-kezelési tevékenysége keretében az Ügyfél javára kezelt portfólió terhére nem köthet ügyletet szabályozott piacra be nem vezetett vagy multilaterális kereskedési rendszerben történő kereskedés tárgyát nem képező értékpapírra olyan személlyel vagy szervezettel, amelyben a Társaság befolyásoló részesedéssel rendelkezik, vagy amely a Társaságban befolyásoló részesedéssel rendelkezik.
c) Ha Társaság portfólió-kezelési tevékenysége keretében az Ügyfél javára olyan pénzügyi eszközt szerez, amely tekintetében jogszabály bejelentési vagy közzétételi kötelezettséget ír elő, azt a Társaság teljesíti.


Összevont megbízások

A Társaság a portfólió-kezelési tevékenysége során az egyedi portfóliókra kezdeményezett tranzakciókat más megbízásokkal összevontan, illetve az egyes portfólióelemeket megbontva, a Végrehajtási Politikában végrehajtási helyszínként megjelölt külföldi piacra is továbbíthatja vagy teljesítheti.

A portfólió kezelése során érvényesülő célkitűzésekről a Társaság mérlegelése során szerepet játszó kockázati szintről és a Társaság mérlegelési jogát érintő korlátokról a felek a szerződéskötést megelőzően állapodnak meg. Kockázati szintet a portfólióra vonatkozó kötvénylimit megállapításával szerződésben rögzítik a felek.


Jelentések

A Társaság által adott jelentések

A Társaság portfólió-kezelési tevékenysége keretében kezelt, az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközről és pénzeszközről havonta, a tárgyhó hónap utolsó napjára vonatkozóan jelentést készít és azt tartós adathordozón az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjáig (Lásd 5.1.1).

A Társaság portfólió-kezelési tevékenysége keretében kezelt, az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközről és pénzeszközről évente, a tárgyév utolsó napjára vonatkozóan jelentést készít és azt tartós adathordozón az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a tárgyévet követő hónap 10. munkanapjáig.

A Társaság írásban, email útján tájékoztatja az Ügyfelet arról, ha a portfólió összértéke a jelentési időszak eleji értékeléshez képest 10 %-kal csökken, illetve minden további 10 %-os csökkenésről, legkésőbb annak a munkanapnak a végéig, amikor a küszöbérték túllépése megvalósult, vagy amennyiben ez nem munkanapra esik, a rá következő munkanap végéig.

A Társaság haladéktalanul, de legkésőbb a hatálybalépést követő 3 (három) Banki Munkanapon belül a https://hold.hu/alapkezelo/ weboldalon található hivatalos közzétételi helyén tájékoztatja az Ügyfelet, ha a tevékenységét, illetve működését érintően bírósági vagy más hatósági határozat vagy új tartalmú jogszabályi rendelkezés lépett hatályba.


Biztonsági intézkedések

Az Ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek megóvását biztosító intézkedések

Az Ügyfelet megillető pénzügyi eszközöket a Társaság saját pénzügyi eszközeitől elkülönítve kezeli és tartja nyilván. A Társaság értékpapír –és ügyfélszámla vezetésére nem rendelkezik engedéllyel, így az ügyfelek pénzügyi eszközei és pénzeszközei az Ügyfél értékpapír –és ügyfélszámláját vezető befektetési szolgáltatónál vagy pénzintézetnél kerülnek elhelyezésre. A Társaság a portfóliókezeléssel érintett értékpapír –és ügyfélszámlák felett az Ügyelek által adott meghatalmazás szerint teljes körű meghatalmazással bír.

Az Ügyfél tulajdonát képező vagyont a Társaság kizárólag az Ügyfél rendelkezése szerinti célra használhatja fel.

Az Ügyfelet megillető követelés a Társaság hitelezőjével szembeni tartozás kiegyenlítésére nem vehető igénybe. A Társaság a rendelkezése alatt álló ügyfélvagyonnal sajátjaként nem rendelkezhet és köteles biztosítani, hogy az Ügyfél a tulajdonában lévő pénzügyi eszközről, illetve pénzeszközről bármikor rendelkezni tudjon. A Társaság az Üzletszabályzatban meghatározott esetekben jogosult az Ügyfél rendelkezési jogát korlátozni, különösen, de nem kizárólag az Üzletszabályzat I. fejezet 3.7.3. „Rendkívüli felmondás” című szakaszában foglaltak és Jogutódlás esetén.

A HOLD Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata

A Társaság az Ügyfél tulajdonában lévő pénzügyi eszközt kizárólag akkor használhatja, ha a pénzügyi eszköz használatához – ideértve a használat pontos célját is – az Ügyfél előzetesen írásban hozzájárult.

A Társaság az összes megbízásáról egységes folyamatos időrendi nyilvántartást vezet. A Társaság nyilvántartása mindenkor alkalmas annak megállapítására, hogy az adott ügyletet saját számlára vagy az Ügyfél javára kötötte, valamint arra, hogy a lebonyolított ügyletek adatai (tárgy, időpont, szerződő partner) bármely időpontban visszakereshetők legyenek. A Társaság a Szerződéseinek teljesítéséért a teljes vagyonával felelősséggel tartozik.


Befektető-védelmi Alap

A Társaság tagja a befektetési vállalkozások által létrehozott Befektető-védelmi Alapnak (a továbbiakban: Védelmi Alap). A Védelmi Alap feladata, hogy az Ügyfél részére – a törvényi feltételek fennállása esetén – kártalanítási kifizetést teljesítsen, ha a bíróság a Társaság felszámolását rendeli el. Kártalanítás kizárólag olyan követelés alapján állapítható meg, amely a Társaság és az Ügyfél között 1997. július 1. napját követően létrejött, biztosított tevékenység végzésére kötött megállapodás teljesítése érdekében a Társaság kezelésébe került és az Ügyfél nevén nyilvántartott vagyon (értékpapír, pénz) kiadására vonatkozó kötelezettségen alapul (biztosított követelés). A Védelmi Alap által nyújtott biztosítás kizárólag a Társaság Védelmi Alapban való tagsági jogviszonya fennállása alatt kötött megállapodásokra terjed ki. Azt az ügyfélkört, amelynek követelésére a Védelmi Alapból kifizetés nem teljesíthető, törvény határozza meg.

A Védelmi Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletből eredő követelésre, amelyről a bíróság jogerősen megállapította, hogy a befektetés forrása bűncselekményből származott, továbbá az olyan ügyletekből eredő pénzkövetelésre sem, amely nem euróban vagy az Európai Unió, illetve az OECD tagállamának törvényes fizetőeszközében áll fenn.

A kártalanítás megállapítására az Ügyfél erre irányuló kérelme alapján kerül sor. A kérelem formáját a Védelmi Alap meghatározhatja. A kérelmet az Ügyfél az igényérvényesítés első napjától számított egy éven belül terjesztheti elő. Ha az Ügyfél menthető okból nem tudta igényét határidőben előterjeszteni, a kérelem az akadály elhárulását követő harminc napon belül terjeszthető elő.  A Védelmi Alap a kártalanításra jogosult Ügyfél részére követelését – személyenként és Védelmi Alap tagonként összevontan – legfeljebb százezer euró összeghatárig fizeti ki kártalanításként. A Védelmi Alap által fizetett kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész kilencven százaléka.  A Védelmi Alap által biztosított követelésekre kizárólag a Védelmi Alap által biztosított mértékig fizethető kártalanítás, továbbá az ilyen követelésekre kizárólag a Védelmi Alap által nyújtott biztosítás terjed ki. A kártalanítás mértékének megállapítása során az Ügyfélnek a Társasággal szemben fennálló, valamennyi biztosított és a Társaság által ki nem adott követelését össze kell számítani.

Ha a Társaságnak az Ügyféllel szemben a befektetési szolgáltatási tevékenységből származó lejárt vagy a kártalanítás kifizetéséig lejáró követelése van, azt a kártalanítás megállapítása során az Ügyfél követelésébe be kell számítani, azaz ezen Társasági követeléssel a kártalanítás összegét csökkenteni kell.

A Védelmi Alap a felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 15 napon belül a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján közleményben tájékoztatja a befektetőket a kártalanítási igényérvényesítés lehetőségéről. A Védelmi Alap közzéteszi az igényérvényesítés első napját, az igényérvényesítés módját, továbbá a kifizetést végző szervezet nevét.

Ha az Ügyfél a követelése alapjául szolgáló Szerződést, továbbá a jogosultság igazolásához szükséges adatokat a Védelmi Alap rendelkezésére bocsátja, és a Védelmi Alap rendelkezésére áll a Társaság által vezetett nyilvántartás, akkor a Védelmi Alap legkésőbb a kérelem benyújtásától számított kilencven napon belül köteles elbírálni az Ügyfél kártalanítási kérelmét. Az Ügyfél Szerződéssel alátámasztott követelésének és a Társaság által vezetett nyilvántartás adatainak megegyezése esetén, az egyezőség erejéig a Védelmi Alap kártalanítást állapít meg, és köteles gondoskodni az Ügyfélnek járó összeg haladéktalan, de legfeljebb az elbírálástól számított kilencven napon belül történő kifizetéséről. A Védelmi Alap a kártalanítást pénzben nyújtja.

A Befektető-védelmi Alap tevékenységéről és a kártalanítás szabályairól részletes tájékoztatást a Befektető-védelmi Alap http://bva.hu/hu/ című honlapján érhető el.


Letétkezelő

A Társaság a portfóliókezelési szolgáltatása során modell portfóliókat értékesít és kezel. Az alapok eszközei letétkezelőnél kerülnek elhelyezésre. A letétkezelő legfontosabb feladata az alapok eszközeinek őrzése, az értékpapírügyletek technikai lebonyolítása, az alap nettó eszközértéke megállapításának ellenőrzése és az alapkezelő tevékenysége jogszabályok szerinti működésének ellenőrzése. A letétkezelők a Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett és felügyelt hitelintézetek.

A Társaság által kezelt alapok letétkezelőinek listája a Társaság honlapján az alábbi címen érhetőek el:


Összeférhetetlenségi politika

A Társaság Összeférhetetlenségi Politikája a Társaság honlapján az alábbi elérhetőségen elérhető

A Társaság az Összeférhetetlenségi politikájában az Ügyfél számára hátrányos érdek-összeütközések elkerülése, feltárása és kezelése céljából a következőket szabályozza

a) Megjelöli és nyilvántartja a Társaság működésével kapcsolatban az érintett személyeket.
b) Meghatározza az érintett személyekkel kapcsolatos személyi összeférhetetlenségi okokat, és potenciális érdek-összefonódással vagy érdekellentéttel járó érdekeltségeket.
c) Feltárja a lehetséges érdekkonfliktusok típusait.
d) Elhatárolja (és pontosan meghatározza) az érintett személyek döntési jogosultságait, hatásköreiket, illetve feladatköreiket és meghatározza az előbbiekkel kapcsolatos kiemelt vezetői ellenőrzési és belső ellenőrzési feladatokat.
e) Meghatározza továbbá a fentiek ellenére előforduló érdek-összeütközések kezelésének szabályait.


Végrehajtási politika

A Társaság Végrehajtási Politikája és annak melléklete a Társaság honlapján elérhető az alábbiak szerint:

és a Végrehajtási politika II. számú melléklete:

A Társaság minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt portfóliók javára/terhére kötött ügyletek következetesen, a lehető legeredményesebben kerüljenek végrehajtásra.


Pénzügyi eszközök kezelésének szabályai

A szerződésben foglalt ügylettel és az ügylettel érintett pénzügyi eszközzel kapcsolatos tudnivalók


A portfóliókezelés során értékesített pénzügyi eszközök

A Társaság a portfóliókezelési szolgáltatása keretében modell portfóliókat értékesít. Az egyes modell portfóliókat a Társaság az alkalmazott befektetési politika szerint az alábbi kategóriákba sorolja:


Abszolút hozam (és Prémium abszolút hozam):

A portfóliókezelő a piaci viszonyoktól függetlenül a kockázatmentest meghaladó hozam elérésére törekszik. Ennek érdekében magas diverzifikáltság mellett, földrajzi megkötések nélkül fektethet bármely, a vonatkozó törvények által megengedett eszközosztályba, valamint egyaránt felvehet vételi (long) és eladási (short) pozíciókat is. Arról, hogy a portfóliók milyen arányokban tartalmazzanak devizakitettséget, a portfóliókezelő szintén önállóan rendelkezik, függetlenül attól, hogy a szerződés a portfóliókezelés teljesítményének méréséül mely devizában határozott meg referenciaértékeket.


Kockázati:

A portfóliókezelő a piaci viszonyoktól függetlenül a kockázatmentest meghaladó hozam elérésére törekszik. Ennek érdekében földrajzi megkötések nélkül fektethet bármely, a vonatkozó törvények által megengedett eszközosztályba, valamint felvehet egyaránt vételi (long) és eladási (short) pozíciókat is. Teszi mindezt az abszolút hozamú befektetési politikához képest alacsonyabb diverzifikáltság és akár jelentősen magasabb kockázatvállalás mellett. Arról, hogy a befektetések mely arányokban tartalmazzanak devizakockázatot, a portfóliókezelő szintén önállóan rendelkezik, függetlenül attól, hogy a szerződés a portfóliókezelés teljesítményének méréséül mely devizában határozott meg referenciaértékeket.


Nemzetközi:

A portfóliókezelő a piaci viszonyoktól függetlenül a kockázatmentest meghaladó hozam elérésére törekszik. Ennek érdekében többségében nem Magyarországon kibocsátott befektetési eszközökből választva, földrajzi megkötések nélkül fektethet bármely, a vonatkozó törvények által megengedett eszközosztályba, valamint egyaránt felvehet vételi (long) és eladási (short) pozíciókat is. Teszi mindezt úgy, hogy az abszolút hozamú befektetési politikához képest diverzifikáltsága alacsonyabb, kockázata pedig előbbitől mind felfelé, mind lefelé eltérhet. Arról, hogy a portfóliók milyen arányokban tartalmazzanak devizakitettséget, a portfóliókezelő szintén önállóan rendelkezik, függetlenül attól, hogy a szerződés a portfóliókezelés teljesítményének méréséül mely devizában határozott meg referenciaértékeket.


Speciális nemzetközi:

A portfóliókezelő a piaci viszonyoktól függetlenül a kockázatmentest meghaladó hozam elérésére törekszik. Ennek érdekében többségében nem Magyarországon kibocsátott befektetési eszközökből választva, földrajzi megkötések nélkül fektethet bármely, a vonatkozó törvények által megengedett eszközosztályba, valamint egyaránt felvehet vételi (long) és eladási (short) pozíciókat is. Teszi mindezt az abszolút hozamú befektetési politikához képest alacsonyabb likviditás és akár jelentősen magasabb kockázatvállalás mellett.  Arról, hogy a portfóliók milyen arányokban tartalmazzanak devizakitettséget, a portfóliókezelő szintén önállóan rendelkezik, függetlenül attól, hogy a szerződés a portfóliókezelés teljesítményének méréséül mely devizában határozott meg referenciaértékeket.


Speciális egyedi:

A portfóliókezelő a többi befektetési politikától, vagy ugyanezen befektetési politikától teljes mértékben eltérőegyedi befektetési stratégiát folytathat. Ennek keretében földrajzi megkötések nélkül fektethet bármely, a vonatkozó törvények által megengedett eszközosztályba, valamint egyaránt felvehet vételi (long) és eladási (short) pozíciókat is. A portfóliókezelő az abszolút hozamú befektetési politikájú mandátumok átlagánál jelentősen nagyobb kockázatot is vállalhat és önállóan rendelkezik a portfólió devizakitettségéről függetlenül attól, hogy a szerződés a portfóliókezelés teljesítményének méréséül mely devizában határozott meg referenciaértékeket. A portfóliókezelés esetleges további irányelveit felek külön megállapodásban rögzítik.


Tájékoztatás a kockázatokról, piaci működéséről

A befektetések jövőbeli hozama nem látható előre pontosan. Elképzelhető, hogy a piaci környezet kedvezőbben vagy kedvezőtlenebbül alakul, mint ahogyan vártuk, egy-egy váratlan hír, esemény előre nem látható módon befolyásolhatja befektetésünket, így várakozásainkhoz képest magasabb, vagy alacsonyabb hozamot realizálhatunk, sőt akár veszteségünk is keletkezhet. Ezen bizonytalanságok jelentik befektetéseink kockázatát.

A befektetések kockázatát két részre oszthatjuk:

 1. A piac egészének ingadozásából származó piaci kockázatra, és
 2. az egyes befektetések ingadozásból származó egyedi kockázatra.

A piaci kockázat a minden befektetési eszközre, vállalatra egyaránt ható, az egész gazdaságra kiterjedő kockázatokból származik, melyet befolyásol, különösen:

 1. a gazdaság (világgazdaság, az ország, a régió gazdaságának) növekedése,
 2. az üzleti bizalom,
 3. az infláció,
 4. a kamatkörnyezet,
 5. az államháztartás egyensúlya,
 6. a jövővel kapcsolatos várakozások bizonytalansága, stb.

Az egyedi kockázat csak az adott befektetési eszközt, vállalatot körülvevő kockázatokból fakad, melyet befolyásol különösen az adott vállalat

 1. működésének hatékonysága,
 2. növekedése,
 3. piaci részesedése,
 4. jelenlegi és jövőben várható eredménye,
 5. a management kompetenciája,
 6. stratégiája, stb.

Egy befektetési instrumentum kockázatának a mértékét árfolyamának változékonysága, volatilitása mutatja meg. A volatilitás az árfolyam ingadozásának mértékét, változékonyságának a gyakoriságát jelzi. Minél nagyobb amplitúdójú az árfolyam ingadozása, illetve a változások gyakorisága, annál magasabb volatilitású, kockázatú befektetésről beszélünk.

Továbbá, a devizában denominált eszközök esetén az FX mozgás is befolyásolhatja a hozamot.

A Társaság által kezelt befektetési alapok kockázatairól a https://hold.hu/alapkezelo/befektetesi-alapok/ elérhetőségen az alapok nevére kattintva érhető el részletes információ.


Egyes piacokra, pénzügyi eszközökre vonatkozó információk

Egyes piacokról, pénzügyi eszközökről tájékoztatást adó főbb oldalak (európai, ázsiai), ahol az egyes piacok, pénzügyi eszközök likviditására, volatilitására vonatkozóan is információt kaphat.


a) Magyarország

www.portfolio.hu
www.tozsdeforum.hu
www.napi.hu
www.bet.hu

b) Nemzetközi

www.onvista.de
www.hsbcinvestments.com
www.reuters.com
www.bloomberg.com
www.ftse.com
www.dow-jones-djia.com
www.money.cnn.com/data/markets/sandp/

c) Egyes tőzsdék honlapjai

www.nyse.com
www.nasdaq.com
www.xetra.de
www.euwax.com
www.euroland.com
www.tozsde.lap.hu és az ezen oldalon található további linkek.

d) Hírek

www.marketwatch.com
www.bigcharts.com
www.yahoo.com/finance
www.thebulliondesk.com
www.money.cnn.com
www.businessweek.com
www.ft.com

Ha bármilyen információt nem találna meg vagy további tájékoztatásra van szüksége, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

A Társaság által kezelt alapok Tájékoztatója, Kezelési szabályzata és a Kiemelt befektetői információ a https://hold.hu/alapkezelo/befektetesi-alapok/ címen az adott alap nevére kattintva érhető el.


Alkalmassági vizsgálat

A Társaság a portfólió-kezelési szerződés megkötése előtt meggyőződik arról, hogy az Ügyfél ismeretei és a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselő képessége megfelelő-e ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozzon, valamint a szükséges mértékben feltárja az Ügyfél jövedelmi helyzetét és befektetési céljait annak érdekében, hogy a körülményeihez igazodó, a befektetési elvárásai megvalósítására alkalmas ügyletet vagy pénzügyi eszközt ajánljon.

Ennek felmérésére az Ügyfélnek egy kérdőívet kell kitöltenie, amelynek eredménye alapján megállapítható, hogy mely termékek, szolgáltatások minősülhetnek alkalmasnak és megfelelőnek az Ügyfél számára. A kérdőív eredménye minden esetben az Ügyfélre vonatkozik – függetlenül attól, hogy meghatalmazott vagy képviselő jár el az ügyfél nevében Társaságunknál.

Felhívjuk figyelmét, hogy a saját érdekében a kérdőívet a valóságnak megfelelően töltse ki, ugyanis ez is alapjául szolgál a Társaság és az Ügyfél közötti kapcsolatnak. A Társaság joggal feltételezheti, hogy az Ügyfél kérdőívben megjelölt válaszai a valóságnak megfelelnek. Felhívjuk arra is figyelmét, hogy a kérdőív értékelésére a Társaság által alkalmazott általános értékelési rendszer alapján kerül sor.

Amennyiben válaszait tekintve változás állna be, arról a Társaságot haladéktalanul értesítse és töltsön ki újabb kérdőívet! Ennek elmaradásából eredő következményekért a Társaság nem felel.

Amennyiben a Társaság hivatalos tudomására jut, hogy bármely válasz – azok változása folytán vagy egyéb okból – nem tükrözi a valóságot, jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt. Hivatalos tudomásszerzés alatt különösen a Társaság által megismert jogerős bírósági ítélet, jogerős hatósági határozat értendő.

A Társaság megtagadja a szerződéskötést vagy a hatályos szerződése alapján megbízás végrehajtását, ha az alkalmassági teszthez szükséges, e fejezetben megjelölt információkhoz nem jutott hozzá, vagy amennyiben az alkalmassági teszt eredménye nem teszi lehetővé kért szolgáltatás nyújtását az Ügyfél számára.


Díjak, költségek

A Társaság által az Ügyfél számára nyújtott befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében a felszámításra kerülő díjakat, költségeket a mindenkor hatályos Kondíciós Lista tartalmazza. Abban az esetben, ha a teljes ár összegszerűen nincs meghatározva, a Kondíciós Lista tartalmazza a számítás módját és alapját.

A Kondíciós Lista elérhető a Társaság ügyfélszolgálatán, valamint a következő oldalon:

Felhívjuk figyelmét, hogy a szerződésében meghatározott pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet kapcsán olyan költség, illetve adófizetési kötelezettség keletkezhet, amely megfizetése nem a Társaságon keresztül történik.

A portfóliókezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó előzetesen számított költségekről és díjakról a Társaság privát bankárai a szerződést megelőzően személyes találkozó keretében tájékoztatják a potenciális Ügyfelet és az Ügyfeleket. A portfóliókezeléshez kapcsolódó összes költségről és díjról a Társaság a tárgyévet követő évben az éves portfólió jelentéssel egyidejűleg ad tájékoztatást.

Tájékoztatjuk, hogy a fizetésre, továbbá a teljesítés módjára vonatkozó egyéb szabályokról az Üzletszabályzat és a vonatkozó szerződések rendelkeznek.

A portfólió-kezelési díjak számításának részletes szabályairól a Társaság Üzletszabályzata II. fejezetének 12. pontja rendelkezik.

A Társaság Üzletszabályzata ezen a címen érhető el.

Kérjük ezen dokumentumok részletes áttanulmányozását befektetési döntései meghozatala előtt!