Előzetes ügyféltájékoztatás

Az Ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek megóvását biztosító intézkedések

Az Ügyfelet megillető pénzügyi eszközöket a Társaság saját pénzügyi eszközeitől elkülönítve kezeli és tartja nyilván. A Társaság értékpapír –és ügyfélszámla vezetésére nem rendelkezik engedéllyel, így az ügyfelek pénzügyi eszközei és pénzeszközei az Ügyfél értékpapír –és ügyfélszámláját vezető befektetési szolgáltatónál vagy pénzintézetnél kerülnek elhelyezésre. A Társaság a portfóliókezeléssel érintett értékpapír –és ügyfélszámlák felett az Ügyelek által adott meghatalmazás szerint teljes körű meghatalmazással bír.

Az Ügyfél tulajdonát képező vagyont a Társaság kizárólag az Ügyfél rendelkezése szerinti célra használhatja fel.

Az Ügyfelet megillető követelés a Társaság hitelezőjével szembeni tartozás kiegyenlítésére nem vehető igénybe. A Társaság a rendelkezése alatt álló ügyfélvagyonnal sajátjaként nem rendelkezhet és köteles biztosítani, hogy az Ügyfél a tulajdonában lévő pénzügyi eszközről, illetve pénzeszközről bármikor rendelkezni tudjon. A Társaság az Üzletszabályzatban meghatározott esetekben jogosult az Ügyfél rendelkezési jogát korlátozni, különösen, de nem kizárólag az Üzletszabályzat I. fejezet 3.7.3. „Rendkívüli felmondás” című szakaszában foglaltak és Jogutódlás esetén.

A HOLD Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata

A Társaság az Ügyfél tulajdonában lévő pénzügyi eszközt kizárólag akkor használhatja, ha a pénzügyi eszköz használatához – ideértve a használat pontos célját is – az Ügyfél előzetesen írásban hozzájárult.

A Társaság az összes megbízásáról egységes folyamatos időrendi nyilvántartást vezet. A Társaság nyilvántartása mindenkor alkalmas annak megállapítására, hogy az adott ügyletet saját számlára vagy az Ügyfél javára kötötte, valamint arra, hogy a lebonyolított ügyletek adatai (tárgy, időpont, szerződő partner) bármely időpontban visszakereshetők legyenek. A Társaság a Szerződéseinek teljesítéséért a teljes vagyonával felelősséggel tartozik.

Befektető-védelmi Alap

A Társaság tagja a befektetési vállalkozások által létrehozott Befektető-védelmi Alapnak (a továbbiakban: Védelmi Alap). A Védelmi Alap feladata, hogy az Ügyfél részére – a törvényi feltételek fennállása esetén – kártalanítási kifizetést teljesítsen, ha a bíróság a Társaság felszámolását rendeli el. Kártalanítás kizárólag olyan követelés alapján állapítható meg, amely a Társaság és az Ügyfél között 1997. július 1. napját követően létrejött, biztosított tevékenység végzésére kötött megállapodás teljesítése érdekében a Társaság kezelésébe került és az Ügyfél nevén nyilvántartott vagyon (értékpapír, pénz) kiadására vonatkozó kötelezettségen alapul (biztosított követelés). A Védelmi Alap által nyújtott biztosítás kizárólag a Társaság Védelmi Alapban való tagsági jogviszonya fennállása alatt kötött megállapodásokra terjed ki. Azt az ügyfélkört, amelynek követelésére a Védelmi Alapból kifizetés nem teljesíthető, törvény határozza meg.

A Védelmi Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletből eredő követelésre, amelyről a bíróság jogerősen megállapította, hogy a befektetés forrása bűncselekményből származott, továbbá az olyan ügyletekből eredő pénzkövetelésre sem, amely nem euróban vagy az Európai Unió, illetve az OECD tagállamának törvényes fizetőeszközében áll fenn.

A kártalanítás megállapítására az Ügyfél erre irányuló kérelme alapján kerül sor. A kérelem formáját a Védelmi Alap meghatározhatja. A kérelmet az Ügyfél az igényérvényesítés első napjától számított egy éven belül terjesztheti elő. Ha az Ügyfél menthető okból nem tudta igényét határidőben előterjeszteni, a kérelem az akadály elhárulását követő harminc napon belül terjeszthető elő.  A Védelmi Alap a kártalanításra jogosult Ügyfél részére követelését – személyenként és Védelmi Alap tagonként összevontan – legfeljebb százezer euró összeghatárig fizeti ki kártalanításként. A Védelmi Alap által fizetett kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész kilencven százaléka.  A Védelmi Alap által biztosított követelésekre kizárólag a Védelmi Alap által biztosított mértékig fizethető kártalanítás, továbbá az ilyen követelésekre kizárólag a Védelmi Alap által nyújtott biztosítás terjed ki. A kártalanítás mértékének megállapítása során az Ügyfélnek a Társasággal szemben fennálló, valamennyi biztosított és a Társaság által ki nem adott követelését össze kell számítani.

Ha a Társaságnak az Ügyféllel szemben a befektetési szolgáltatási tevékenységből származó lejárt vagy a kártalanítás kifizetéséig lejáró követelése van, azt a kártalanítás megállapítása során az Ügyfél követelésébe be kell számítani, azaz ezen Társasági követeléssel a kártalanítás összegét csökkenteni kell.

A Védelmi Alap a felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 15 napon belül a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján közleményben tájékoztatja a befektetőket a kártalanítási igényérvényesítés lehetőségéről. A Védelmi Alap közzéteszi az igényérvényesítés első napját, az igényérvényesítés módját, továbbá a kifizetést végző szervezet nevét.

Ha az Ügyfél a követelése alapjául szolgáló Szerződést, továbbá a jogosultság igazolásához szükséges adatokat a Védelmi Alap rendelkezésére bocsátja, és a Védelmi Alap rendelkezésére áll a Társaság által vezetett nyilvántartás, akkor a Védelmi Alap legkésőbb a kérelem benyújtásától számított kilencven napon belül köteles elbírálni az Ügyfél kártalanítási kérelmét. Az Ügyfél Szerződéssel alátámasztott követelésének és a Társaság által vezetett nyilvántartás adatainak megegyezése esetén, az egyezőség erejéig a Védelmi Alap kártalanítást állapít meg, és köteles gondoskodni az Ügyfélnek járó összeg haladéktalan, de legfeljebb az elbírálástól számított kilencven napon belül történő kifizetéséről. A Védelmi Alap a kártalanítást pénzben nyújtja.

A Befektető-védelmi Alap tevékenységéről és a kártalanítás szabályairól részletes tájékoztatást a Befektető-védelmi Alap http://bva.hu/hu/ című honlapján érhető el.

Letétkezelő

A Társaság a portfóliókezelési szolgáltatása során modell portfóliókat értékesít és kezel. Az alapok eszközei letétkezelőnél kerülnek elhelyezésre. A letétkezelő legfontosabb feladata az alapok eszközeinek őrzése, az értékpapírügyletek technikai lebonyolítása, az alap nettó eszközértéke megállapításának ellenőrzése és az alapkezelő tevékenysége jogszabályok szerinti működésének ellenőrzése. A letétkezelők a Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett és felügyelt hitelintézetek.

A Társaság által kezelt alapok letétkezelőinek listája a Társaság honlapján az alábbi címen érhetőek el:

Letétkezelők