Előzetes ügyféltájékoztatás

A Társaság által adott jelentések

A Társaság portfólió-kezelési tevékenysége keretében kezelt, az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközről és pénzeszközről havonta, a tárgyhó hónap utolsó napjára vonatkozóan jelentést készít és azt tartós adathordozón az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjáig (Lásd 5.1.1).

A Társaság portfólió-kezelési tevékenysége keretében kezelt, az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközről és pénzeszközről évente, a tárgyév utolsó napjára vonatkozóan jelentést készít és azt tartós adathordozón az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a tárgyévet követő hónap 10. munkanapjáig.

A Társaság írásban, email útján tájékoztatja az Ügyfelet arról, ha a portfólió összértéke a jelentési időszak eleji értékeléshez képest 10 %-kal csökken, illetve minden további 10 %-os csökkenésről, legkésőbb annak a munkanapnak a végéig, amikor a küszöbérték túllépése megvalósult, vagy amennyiben ez nem munkanapra esik, a rá következő munkanap végéig.

A Társaság haladéktalanul, de legkésőbb a hatálybalépést követő 3 (három) Banki Munkanapon belül a https://hold.hu/alapkezelo/ weboldalon található hivatalos közzétételi helyén tájékoztatja az Ügyfelet, ha a tevékenységét, illetve működését érintően bírósági vagy más hatósági határozat vagy új tartalmú jogszabályi rendelkezés lépett hatályba.