Közlemények

2023. 05. 24.

A HOLD Alapkezelő Zrt. a – Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-223/2023. sz. határozatával 2023. május 22. napján jóváhagyott Kezelési Szabályzatban, Tájékoztatóban, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumban és Hirdetményben foglaltak szerint kibocsátandó – Creditum Származtatott Befektetési Alap Befektetési Jegyeinek értékesítésére ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé.

A hirdetmény kelte:

2023. május 24.

A jegyezhető Alap neve és ISIN-azonosítója:

Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF                    HU0000731898

Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR                    HU0000731906

Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD                   HU0000731914

 

Az Alap típusa és fajtája:

Az Alap határozatlan futamidejű (befektetési alap futamideje), nyilvános (befektetési alap működési formája), nyíltvégű (befektetési alap fajtája), az ABAK-irányelv alapján harmonizált (harmonizáció típusa) értékpapír befektetési alap (elsődleges eszközkategória típusa).

Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása:

Alap abszolút hozamú befektetési alap, melynek célja, hogy aktív portfóliókezeléssel díjak és költségek levonása után a Minimum Hozamkorlátot meghaladó hozamot érjen el befektetői számára. E célt döntően a kötvénypiacokon történő rövid- és középtávú befektetésekkel kívánja elérni egy előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével.

Az Alap elsősorban az állampapír és vállalati kötvény piacokra fókuszál. Abszolút hozamra törekszik, azaz célja minden piaci környezetben pozitív hozamot realizálni, valamint célja, hogy 3 éves időtávon minden tőkepiaci környezet esetén, a lakosság által elérhető kockázatmentes hozamnál magasabb hozamot érjen el, addicionális, kezelt kockázatok felvállalása mellett. Az alap nem rendelkezik előre meghatározott eszközallokációval, az alap az aktuális lehetőségek, piaci környezet függvényében hozza meg a befektetési döntéseit a globális tőkepiacokon. Az Alap spekulatív befektetéseket, származtatott eszközöket egyaránt tarthat, felvehet rövid (short) pozíciókat, amely esetben az áresésből, és long pozíciókat is, amely esetben az árfolyam emelkedéséből profitálhat, illetve alkalmazhat tőkeáttételt.  A döntéshozatal során az alapkezelő elsősorban fundamentális top down (felülről lefelé) és bottom up (alulról felfelé) módszerek alkalmazására, kisebb részben kvantitatív (statisztikai) modellekre és technikai elemzésre is támaszkodik. Legmeghatározóbb tényezők az alap teljesítménye szempontjából a globális hozamok alakulása, a globális kötvény felárak, a globális kockázati felárak alakulása, globális devizapiaci folyamatok.

Referenciahozam (benchmark)

Az Alap egyes sorozatainak Minimum Hozamkorlátai indulástól

Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF esetén 8,00%

Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR esetén 2,00%

Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD esetén 3,00%

Az értékesítésre kerülő Befektetési Jegyek:

A Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF, a Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR, valamint a Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD esetében értékesítésre kerül összesítve minimum 200 000 000 forint értékű, vagy annak megfelelő (a jegyzés zárónapján érvényes MNB középárfolyammal átszámított) Euro, illetve amerikai dollár értékű, névre szóló, dematerializált, egyenként az A sorozat HUF esetében 1 HUF névértékű, a B sorozat EUR esetében 1 EUR névértékű és a C sorozat USD esetében 1 USD névértékű visszaváltható Befektetési Jegy.

Jegyzés helye:

UniCredit Bank Zrt. székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. az Ügyfélfogadás időpontjában.

Jegyzési időszak:

2023. június 5-2023. június 7

Jegyzési ár:

A jegyzési ár Befektetési Jegyenként a névérték 100%-a.

Fizetés módja:

A Letétkezelőnél az Alap jegyzési számlájára való készpénzbefizetéssel, vagy utalással. A jegyzési számlára befizetett vagy átutalt pénzösszeg beérkezésére a jegyzés utolsó napján 16 óráig van lehetőség.   

Jegyzési számlaszám:

·        Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF esetén:

 HUF IBAN HU92 1091 8001 0000 0005 3042 0145

·        Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR esetén:

EUR IBAN HU97 1091 8001 0000 0005 3042 0152

·        Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD esetén:

USD IBAN HU26 1091 8001 0000 0005 3042 0169

A jegyzés módja:

Jegyzéseket az Ügyfelek személyesen, illetve meghatalmazott útján tudnak tenni a jegyzési helyen a pénztári órákban. A meghatalmazás történhet közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. Egy meghatalmazott korlátlan mennyiségű meghatalmazót is képviselhet.

A jegyzés csak akkor érvényes, ha a jegyzés utolsó napján, 2023. június 7. napján, 16 óráig a jegyzés teljes ellenértéke a Letétkezelőnél e célból nyitott letéti számlán van. Kbftv. 68. § (4) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követően az Alapkezelő haladéktalanul intézkedik a nyilvántartásba történő bejegyzés iránt. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a jegyzési hely a Kbftv. 68. § (5) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a már befizetett teljes összeget a tájékoztatóban meghirdetett módon –kamatfizetési kötelezettség nélkül – visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.

Az Alapkezelő határozhat a jegyzési időszak korábbi lezárásáról, amennyiben a jegyzési számlán összegyűlt a minimum 200 000 000 forintnak megfelelő összeg (a jegyzés zárónapján érvényes MNB középárfolyammal átszámított).

Vásárlók köre

Az Alap jegyeit vásárlók köre nincs korlátozva.

A jegyzés feltétele:

Az Alapkezelő a jegyzés során összesen minimum 200 000 000 HUF (forintnak) megfelelő összeget (a jegyzés zárónapján érvényes MNB középárfolyammal átszámított) ajánl fel.

Amennyiben a befektetők a Befektetési Jegyekből ennél kevesebbet jegyeznek, a jegyzés meghiúsul. Ebben az esetben a Letétkezelő a jegyzés céljából beérkező pénzt a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a befektetők számára visszafizeti. Ezen összegekre az eltelt időtartamra kamat nem jár. A jegyezhető Befektetési Jegyeknek nincs felső korlátja.

A Tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje, módja

 • A Kbftv. 103. § (2) bekezdésének megfelelően az Alapkezelő az Alap Kezelési Szabályzatát, Tájékoztatóját, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumait és Hirdetményét a forgalomba hozatali eljárás kezdő időpontját megelőzően közzéteszi.
 • A Kbftv.129. § (7) bekezdésének megfelelően az Alapkezelő az Alap Kezelési Szabályzatát, Tájékoztatóját, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumait és Hirdetményét a befektetők számára az Alap közzétételi helyein folyamatosan elérhetővé teszi, illetve egy nyomtatott példányát kérésre díjmentesen átadja.

Az Alap közzétételi helye a Felügyelet által üzemeltetett https://kozzetetelek.mnb.hu honlap, és az Alapkezelő https://hold.hu/alapkezelo honlapja.

A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok

A Befektetési Jegyek minden tulajdonosa:

 • jogosult arra, hogy az Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint – a Forgalmazó pénztári óráiban – visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken,
 • jogosult arra, hogy az Alap megszűnése esetén az Alap végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen,
 • kérésére ingyenesen a rendelkezésére kell bocsátani a Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumait, az Alap féléves és éves jelentését (ezen dokumentumok a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak a közzétételi helyeken)
 • a nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegynek az adott befektető számára első alkalommal történő értékesítésekor az alap kezelési szabályzatát a Befektetőnek térítésmentesen át kell adni, az alap tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektető kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektető külön nyilatkozatot tesz
  • a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy
  • arról, hogy a fenti dokumentumok részére történő átadásáról lemond, vagy
  • arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri.
 • jogosult rendkívüli tájékoztatásra,
 • jogosult a jogszabályban, illetve a Kezelési Szabályzatban meghatározott egyéb jogok gyakorlására.

Kivételezett bánásmódban részesülő befektetők köre:

 • Azon személyek, amelyek részére a HOLD Alapkezelő Zrt. Bszt. 4.§. 53. pontjában definiált portfóliókezelést és a Bszt. 4.§. 9. pontjában definiált befektetési tanácsadási szolgáltatást nyújt.
 • A HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok.
 • A HOLD Alapforgalmazó Zrt Kiemelt Online Ügyfélköre.

Kivételezett bánásmód leírása:

 • Az Alapkezelőt illető maximum 10 százalékos vételi és visszaváltási jutalék felszámítása (Kezelési Szabályzat 44.2. pontjában részletesen leírva) az Alapkezelő saját döntési hatáskörébe tartozik. Az Alapkezelő jogosult egyéni elbírálás alapján dönteni az Alapkezelőt illető vételi és visszaváltási jutalék megfizetésének elengedéséről a kivételezett bánásmódban részesülő befektetők körében.

Joghatóság, háttérszabályok

Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti valamennyi kapcsolatra a magyar jog szabályai az irányadóak.

Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdéseket az Alap elsősorban peren kívül, a felek méltányos érdekeinek szem előtt tartásával igyekszik rendezni. Erre figyelemmel bármely vitás ügyben az Alap lehetővé teszi a Befektetési jegy tulajdonosa részére a vitás kérdés megtárgyalását – és a lehetőségek keretei között, ha erre mód nyílik – a vita peren kívüli rendezését.

A Befektetési jegy tulajdonosa által szóban, vagy írásban benyújtott panasz, vagy igény esetén az Alapkezelő mindenkor ésszerű határidőn, de a panaszokra legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül ad választ.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a természetes személy befektetési jegy tulajdonosa a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, mint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett szakmailag független testülethez fordulhat (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.; telefon: 06-80 203 776; e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu).

Amennyiben az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdések peren kívüli rendezése nem járt eredménnyel, úgy az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti vitás ügyekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa a Kezelési szabályzat hatálya alá tartozó bármely tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bármely jogvita esetén alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak.

Az alap dokumentumai elérhetőek az alábbi linkeken:

Kezelési szabályzat

Tájékoztató

KID Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF

KID Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR

KID Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD

Forgalmazó

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Alapkezelő

HOLD Alapkezelő Zrt.

(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Letétkezelő (A Befektetési jegyek forgalomba hozatali tevékenységét /keletkeztetését; törlését/ végző „elszámoló fél”)

UniCredit Bank Zrt.

(1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Budapest, 2023. május 24.

Bilibók Botond

HOLD Alapkezelő Zrt.

vezérigazgató

Hirdetmény

A HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) a Bizottság (EU) 2016. június 8-i 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete előírásainak megfelelően elkészítette a 2021. évi ügyletek végrehajtására vonatkozó tájékoztatását, mely az alábbi linken érhető el.

Budapest, 2023. május 08.
HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a 2022. évi ügyletek végrehajtására vonatkozóan

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222, a továbbiakban: Társaság) 2023. április 27. napján megtartott közgyűlési határozatai:

 • A közgyűlés megtárgyalta és elfogadta az Igazgatóság és a könyvvizsgáló jelentését a Társaság gazdasági tevékenységéről a 2022. január 1-től 2022. december 31-ig tartó periódusban.
 • A közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Társaság 2022. január 1-től 2022. december 31-ig tartó időszakáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolóját.
 • A közgyűlés döntött a 2022. évi osztalék fizetéséről és mértékéről, valamint annak ütemezéséről.

Budapest, 2023. április 27.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye a 2023. április 27-én tartott közgyűlés határozatáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás út 50. továbbiakban HOLD) Plusz Pénz akció 2-őt hirdet, amelynek célja, hogy pénzjóváírással jutalmazza azon ügyfeleit, akik Online vagyonkezelésben lévő megtakarításaikat a lent tárgyalt feltételek szerint külső forrásból növelik, és a lenti feltételeket maradéktalanul teljesítik.

A Plusz Pénz Akció 2 részletes leírása

Az akcióban részt vevő és a feltételeket maradéktalanul teljesítő ügyfelek a jóváírási alapra vetítve, annak nagyságától függő mértékű pénzjóváírást kapnak a jóváírási napokon.

Jóváírás mértéke = (jóváírási alap * jóváírási százalék)/3,

amely a 3 jóváírási napon egyenlő mértékben kerül jóváírásra.

Kik vehetnek részt a programban

 • magánszemélyek
 • jogi személyek

A jóváírási alap meghatározása

 • a jóváírási alapot a gyűjtőidőszakban határozzuk meg, amelynek időtartama 2023.05.01-2023.06.25.
 • a jóváírási alap meghatározásában részt vevő számlák:
  • magánszemély esetében: minden Online vagyonkezelésben (továbbiakban OVK) tartott 2023-as gyűjtőévi TBSZ számla
  • jogi személy esetében: minden Online vagyonkezelt számla
 • a jóváírási alap bázisa a jóváírási alap meghatározásában részt vevő, Online vagyonkezelt számlákra külső forrásból (a HOLD Alapforgalmazó Zrt-n kívülről) érkező forint beutalás
 • a jóváírási alapot csökkentő tényezők a gyűjtőidőszakban történő vagyonkivonások: 
  • Kiutalás saját bankszámlára a jóváírási alap számításában részt vevő számlá(k)ról
  • Átvezetés a jóváírási alap számításában részt vevő számlá(k)ról másik HOLD szolgáltatásba (Online befektetési alapok szolgáltatásba, vagy Privát vagyonkezelés szolgáltatásba)
 • egyéb kiegészítő feltétel: a jóváírási alap legfeljebb akkora lehet, mint az Ügyfél HOLD Alapforgalmazó Zrt-nél vezetett számláin a jóváírások összesített értéke csökkentve a vagyonkivonások összesített értékével, ideértve az értékpapírtranszfereket* is.

* értékpapírtranszferek értéke a tranzakció napján ismert árral kerül kiszámításra

A jóváírási százalék meghatározása

 • Összesen 1,0%, amennyiben a jóváírási alap eléri a 3.000.000 forintot
 • Összesen 1,5%, amennyiben a jóváírási alap eléri a 12.000.000 forintot

Jóváírási napok

 • 1. jóváírási nap: 2024.07.24. 
 • 2. Jóváírási nap: 2025.07.24. 
 • 3. Jóváírási nap: 2026.07.24. 

A jóváírási napokat megelőző hűségidőszakok

 • 1. hűségidőszak: 2023.06.26-2024.06.25. 
 • 2. hűségidőszak: 2023.06.26-2025.06.25. 
 • 3. hűségidőszak: 2023.06.26-2026.06.25.

A jóváíráshoz szükséges hűségfeltételek ellenőrzése:

 • a hűségfeltételek ellenőrzése a jóváírási napokat megelőző hűségidőszakok ellenőrzésével történik
 • a hűségidőszak ellenőrzésében rész vevő számlák:
  • magánszemély esetében: minden, a hűségidőszak alatt létező Online vagyonkezelésben tartott 2023-as gyűjtőévi TBSZ
  • jogi személy esetében: minden, a hűségidőszak alatt létező Online vagyonkezelésben tartott számla
 • a jóváírás feltétele, hogy ellenőrzésben részt vevő számlákon összesítve a vagyonkivonások mértéke a jóváírások mértékét az adott jóváíráshoz tartozó hűségidőszak egyetlen napján sem haladja meg

Jóváírás menete

 • A jóváírás minden esetben HOLD OVK normál, azaz nem TBSZ számlára történik. 
 • Amennyiben a kampányban résztvevő ügyfél nem rendelkezik normál számlával, úgy a HOLD Alapkezelő Zrt, mint vagyonkezelő, egyoldalú szerződésmódosítás keretein belül kezdeményezi számára a normál számla létrehozását alkalmassági teszteredménye alapján, és erre a számlára utalja a jóváírást. 
 • A jóváírást nem kell igényelni, a programban való részvétel automatikus, amennyiben a jelen hirdetményben foglalt feltételek teljesülnek. 
 • A HOLD a jóváírás mértékéről és módjáról a jóváírást követően értesítést küld.

A Plus Pénz program hirdetményében használt fogalmak, rövidítések:

 • TBSZ: Tartós Befektetési Számla
 • OVK: Online vagyonkezelés

Budapest, 2023.04.28.

HOLD Plusz Pénz Akció 2 hirdetmény

Tisztelt Befektetők!


A HOLD Alapkezelő Zrt. (székhely: 1123 Budapest, alkotás u. 50., cégjegyzékszám: Cg.01-10-044222,
a továbbiakban: Társaság) értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy az általa kezelt befektetési alapok 2022. évi
jelentései elkészültek, a mai naptól a Társaság székhelyén, valamint a https://hold.hu/alapkezelo/ és
a Felügyelet által üzemeltett https://kozzetetelek.mnb.hu/ honlapon megtekinthetők.


Budapest, 2023. április 26.


HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az általa kezelt befektetési alapok 2022. évi jelentéseinek közzétételéről

Tisztelt Részvényes!

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) ezúton meghívja Önt, mint a társaság Részvényesét a társaság

2023. április 27. napján 13:00 órakor

tartandó közgyűlésére.

A közgyűlés helye:     1123 Budapest, Alkotás utca 50. V. emelet

A közgyűlés napirendje:

 1. Az Igazgatóság jelentése a társaság gazdasági tevékenységéről a 2022. január 1-től 2022. december 31-ig tartó periódusban.
 2. A könyvvizsgáló jelentése a társaság gazdasági tevékenységéről a 2022. január 1-től 2022. december 31-ig tartó periódusban.
 3. A társaság 2022. január 1-től 2022. december 31-ig tartó időszakáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása.
 4. Döntés a Társaság igazgatósága által javasolt osztalék fizetéséről és mértékéről.
 5. Egyebek


A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint hetvenöt százalékát képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg, a közgyűlésen minden szavazóképes részvény 100.000 Ft-ja 1 (egy) szavazatra jogosít. A „C” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekhez, valamint a „D” és „E” sorozatú osztalékelsőbbségi joggal felruházott dolgozói részvényekhez szavazati jog nem fűződik. A Részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt.

Az esetleges határozatképtelenség miatt szükségessé váló megismételt közgyűlés időpontja: 2023. május 2. 10:00 óra; helye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., V. emelet.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a jelenlévő részvényesek számától függetlenül az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt napirendi pontok vonatkozásában határozatképes.

Móricz Dániel
igazgatóság elnöke

Budapest, 2023. április 11.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Befektetők!

A Kbftv 139.§ (1) bekezdésének p) pontjának megfelelően, a HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap (ISIN: HU0000720503), valamint a

– HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap (ISIN: HU0000720339) esetében

2023. április 03. napjától az Alapok forgalmazóinak köre bővül.

Jelen közleményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Kezelési Szabályzatát és Tájékoztatóját.

Jelen hirdetményünk megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. március 31.


HOLD Alapkezelő Zrt.

Rendkívüli közlemény a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett változásról

A HOLD Alapkezelő Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: Cg.01-10-044222, a továbbiakban: Társaság) ezúton közzéteszi, hogy a Társaság 2023. március 22-én megtartott rendkívüli közgyűlésén határozat született a Társaság „C” sorozatú elsőbbségi részvényeinek törzsrészvénnyé alakításáról, az „E” sorozatú dolgozói részvényekre vonatkozó szabályok módosításáról, az „E” sorozatú dolgozói részvények egy részének új, „F” sorozatú elsőbbségi részvényekre való átalakításáról, valamint a kapcsolódó alapszabály módosítások és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról.

Budapest, 2023. március 23.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye a 2023. március 22-ei közgyűlési határozatról

Tisztelt Részvényes!

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) ezúton meghívja Önt, mint a társaság Részvényesét a társaság

2023. március 22. napján 13:00 órakor

tartandó rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés helye:        1123 Budapest, Alkotás utca 50. V. emelet

A közgyűlés napirendje:

 1. Döntés az alapszabály módosításáról.
 2. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint hetvenöt százalékát képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg, a közgyűlésen minden szavazóképes részvény 100.000 Ft-ja 1 (egy) szavazatra jogosít. A „C” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekhez, valamint a „D” és „E” sorozatú osztalékelsőbbségi joggal felruházott dolgozói részvényekhez szavazati jog nem fűződik. A Részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt.

Az esetleges határozatképtelenség miatt szükségessé váló megismételt közgyűlés időpontja: 2023. március 29. 13:00 óra; helye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., V. emelet.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a jelenlévő részvényesek számától függetlenül az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt napirendi pontok vonatkozásában határozatképes.

Móricz Dániel
igazgatóság elnöke

Budapest, 2023. március 3.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás út 50. továbbiakban HOLD) Plusz Pénz Akciót hirdet, amelynek célja, hogy pénzjóváírással jutalmazza azon ügyfeleit, akik Online vagyonkezelésben lévő megtakarításaikat a lent tárgyalt feltételek szerint külső forrásból növelik, és a lenti feltételeket maradéktalanul teljesítik. Jelen hirdetményben meghosszabbítjuk 2023.03.10-ig, az eredetileg tervezett 2023.01.23-2023.02.28-as időszakra vonatkozó HOLD Plusz Pénz akciónkat.

A Plusz Pénz Program részletes leírása

A Programban részt vevő és a feltételeket maradéktalanul teljesítő ügyfelek a jóváírási alapra vetítve, annak nagyságától függő mértékű pénzjóváírást kapnak a jóváírási napokon.

Jóváírás mértéke = (jóváírási alap * jóváírási százalék)/3,

amely a 3 jóváírási napon egyenlő mértékben kerül jóváírásra.

Kik vehetnek részt a programban

 • magánszemélyek
 • jogi személyek

A jóváírási alap meghatározása

 • a jóváírási alap a gyűjtőidőszakban határozódik meg, amelynek időtartama 2023.01.23-2023.03.10.
 • a jóváírási alap meghatározásában részt vevő számlák:
  • magánszemély esetében: minden Online vagyonkezelésben (továbbiakban OVK) tartott 2023-as gyűjtőévi TBSZ számla
  • jogi személy esetében: minden Online vagyonkezelt számla
 • a jóváírási alap bázisa az Online vagyonkezelésbe közvetlenül külső forrásból (a HOLD Alapforgalmazó Zrt-n kívülről) érkező forint beutalás
  • magánszemélyek esetében kizárólag 2023-as gyűjtőévi Tartós Befektetési Szerződés (továbbiakban TBSZ) számlára érkező beutalást veszünk figyelembe
 • a jóváírási alapot csökkentő tényezők a gyűjtőidőszakban történő vagyonkivonások:
  • Kiutalás saját bankszámlára a jóváírási alap számításában részt vevő számlá(k)ról
  • Átvezetés a jóváírási alap számításában részt vevő számlá(k)ról másik HOLD szolgáltatásba (Online befektetési alapok szolgáltatásba, vagy Privát vagyonkezelés szolgáltatásba)
 • egyéb kiegészítő feltétel: a jóváírási alap legfeljebb akkora lehet, mint az Ügyfél HOLD Alapforgalmazó Zrt-nél vezetett számláin a jóváírások összesített értéke csökkentve a vagyonkivonások összesített értékével, ideértve az értékpapírtranszfereket* is.

* értékpapírtranszferek értéke a tranzakció napján ismert árral kerül kiszámításra

A jóváírási százalék meghatározása

 • Összesen 1,0%, amennyiben a jóváírási alap eléri a 3.000.000 forintot
 • Összesen 1,5%, amennyiben a jóváírási alap eléri a 12.000.000 forintot

Jóváírási napok

 • 1. jóváírási nap: 2024.03.25.
 • 2. Jóváírási nap: 2025.03.25.
 • 3. Jóváírási nap: 2026.03.25.

A jóváírási napokat megelőző hűségidőszakok

 • 1. hűségidőszak: 2023.03.01-2024.02.28.
 • 2. hűségidőszak: 2023.03.01-2025.02.28.
 • 3. hűségidőszak: 2023.03.01-2026.02.28.

A jóváíráshoz szükséges hűségfeltételek ellenőrzése:

 • a hűségfeltételek ellenőrzése a jóváírási napokat megelőző hűségidőszakok ellenőrzésével történik
 • a hűségidőszak ellenőrzésében rész vevő számlák:
  • magánszemély esetében: minden, a hűségidőszak alatt létező Online vagyonkezelésben tartott 2023-as gyűjtőévi TBSZ
  • jogi személy esetében: minden, a hűségidőszak alatt létező Online vagyonkezelésben tartott számla
 • a jóváírás feltétele, hogy az adott jóváíráshoz tartozó hűségidőszak alatt az ellenőrzésben részt vevő számlákon összesítve a vagyonkivonások mértéke ne haladja meg a jóváírások mértékét.

Jóváírás menete

 • A jóváírás minden esetben HOLD OVK normál, azaz nem TBSZ számlára történik.
 • Amennyiben a kampányban résztvevő ügyfél nem rendelkezik normál számlával, úgy a HOLD Alapkezelő Zrt, mint vagyonkezelő, egyoldalú szerződésmódosítás keretein belül kezdeményezi számára a normál számla létrehozását alkalmassági teszteredménye alapján, és erre a számlára utalja a jóváírást.
 • A jóváírást nem kell igényelni, az akcióban való részvétel automatikus, amennyiben a jelen hirdetményben foglalt feltételek teljesülnek.
 • A HOLD a jóváírás mértékéről és módjáról a jóváírást követően értesítést küld.

A Plus Pénz program hirdetményében használt fogalmak, rövidítések:

 • TBSZ: Tartós Befektetési Számla
 • OVK: Online vagyonkezelés

Budapest, 2023.02.28.

HOLD Plusz Pénz Akció hirdetmény – hosszabbítás

A HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás út 50. továbbiakban HOLD) Plusz Pénz Akciót hirdet, amelynek célja, hogy pénzjóváírással jutalmazza azon ügyfeleit, akik Online vagyonkezelésben lévő megtakarításaikat a lent tárgyalt feltételek szerint külső forrásból növelik, és a lenti feltételeket maradéktalanul teljesítik.

A Plusz Pénz Akció részletes leírása

Az akcióban részt vevő és a feltételeket maradéktalanul teljesítő ügyfelek a jóváírási alapra vetítve, annak nagyságától függő mértékű pénzjóváírást kapnak a jóváírási napokon.

Jóváírás mértéke = (jóváírási alap * jóváírási százalék)/3,

amely a 3 jóváírási napon egyenlő mértékben kerül jóváírásra.

Kik vehetnek részt az akcióban

 • magánszemélyek
 • jogi személyek

A jóváírási alap meghatározása

 • a jóváírási alap a gyűjtőidőszakban határozódik meg, amelynek időtartama 2023.01.23-2023.02.28.
 • a jóváírási alap meghatározásában részt vevő számlák:
  • magánszemély esetében: minden Online vagyonkezelésben (továbbiakban OVK) tartott 2023-as gyűjtőévi TBSZ számla
  • jogi személy esetében: minden Online vagyonkezelt számla
 • a jóváírási alap bázisa az Online vagyonkezelésbe közvetlenül külső forrásból (a HOLD Alapforgalmazó Zrt-n kívülről) érkező forint beutalás
  • magánszemélyek esetében kizárólag közvetlenül 2023-as gyűjtőévi Tartós Befektetési Szerződés (továbbiakban TBSZ) számlára érkező beutalást veszünk figyelembe
 • a jóváírási alapot csökkentő tényezők a gyűjtőidőszakban történő vagyonkivonások:
  • Kiutalás saját bankszámlára a jóváírási alap számításában részt vevő számlá(k)ról
  • Átvezetés a jóváírási alap számításában részt vevő számlá(k)ról másik HOLD szolgáltatásba (Online befektetési alapok szolgáltatásba, vagy Privát vagyonkezelés szolgáltatásba)
 • egyéb kiegészítő feltétel: a jóváírási alap legfeljebb akkora lehet, mint az Ügyfél HOLD Alapforgalmazó Zrt-nél vezetett számláin a jóváírások összesített értéke csökkentve a vagyonkivonások összesített értékével, ideértve az értékpapírtranszfereket* is.

* értékpapírtranszferek értéke a tranzakció napján ismert árral kerül kiszámításra

A jóváírási százalék meghatározása

 • Összesen 1,0%, amennyiben a jóváírási alap eléri a 3.000.000 forintot
 • Összesen 1,5%, amennyiben a jóváírási alap eléri a 12.000.000 forintot

Jóváírási napok

 • 1. jóváírási nap: 2024.03.25.
 • 2. Jóváírási nap: 2025.03.25.
 • 3. Jóváírási nap: 2026.03.25.

A jóváírási napokat megelőző hűségidőszakok

 • 1. hűségidőszak: 2023.03.01-2024.02.28.
 • 2. hűségidőszak: 2023.03.01-2025.02.28.
 • 3. hűségidőszak: 2023.03.01-2026.02.28.

A jóváíráshoz szükséges hűségfeltételek ellenőrzése:

 • a hűségfeltételek ellenőrzése a jóváírási napokat megelőző hűségidőszakok ellenőrzésével történik
 • a hűségidőszak ellenőrzésében rész vevő számlák:
  • magánszemély esetében: minden, a hűségidőszak alatt létező Online vagyonkezelésben tartott 2023-as gyűjtőévi TBSZ
  • jogi személy esetében: minden, a hűségidőszak alatt létező Online vagyonkezelésben tartott számla
 • a jóváírás feltétele, hogy az adott jóváíráshoz tartozó hűségidőszak alatt az ellenőrzésben részt vevő számlákon összesítve a vagyonkivonások mértéke ne haladja meg a jóváírások mértékét.

Jóváírás menete

 • A jóváírás minden esetben HOLD OVK normál, azaz nem TBSZ számlára történik.
 • Amennyiben a kampányban résztvevő ügyfél nem rendelkezik normál számlával, úgy a HOLD Alapkezelő Zrt, mint vagyonkezelő, egyoldalú szerződésmódosítás keretein belül kezdeményezi számára a normál számla létrehozását alkalmassági teszteredménye alapján, és erre a számlára utalja a jóváírást.
 • A jóváírást nem kell igényelni, az akcióban való részvétel automatikus, amennyiben a jelen hirdetményben foglalt feltételek teljesülnek.
 • A HOLD a jóváírás mértékéről és módjáról a jóváírást követően értesítést küld.

A Plusz Pénz Akció hirdetményében használt fogalmak, rövidítések:

 • TBSZ: Tartós Befektetési Számla
 • OVK: Online vagyonkezelés

Budapest, 2023.01.23.

HOLD Plusz Pénz Akció hirdetmény

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a:

 • HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 • HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 • HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 • HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap
 • HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap

esetében a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok módosításra kerültek.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kiemelt Befektetési Információk megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu  weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo  weboldalon.

Budapest, 2023. január 16.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok módosítása

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az alábbi befektetési alap sorozatok esetében a MHK (minimum hozamkorlát) mértéke 2023. január 1-től az alábbiak szerint módosul:

Sorozat megnevezéseMinimum hozamkorlát mértéke(%)
Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF8
Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR2
Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD3
Convexity Származtatott Részalap Dsorozat HUF8
HOLD EURO PB2 Alapok Alapja2
HOLD EURO PB3 Alapok Alapja3
HOLD Forte EURO Alapokba Fektető Részalap2
HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap8
HOLD KOGA Alapok Alapja8
HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap2
HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fektető Részalap8
HOLD PB3 Alapok Alapja9
HOLD USD PB2 Alapok Alapja3
Palomar Származtatott Befektetési Alap A SOROZAT HUF9
Palomar Származtatott Befektetési Alap B SOROZAT EUR3
Palomar Származtatott Befektetési Alap C SOROZAT USD4
Palomar Származtatott Befektetési Alap DSOROZAT HUF9
SEOUOIA Befektetési Alap3
SUI GENERIS 1.1 Befektetési Alap9

Továbbá az alábbi részalapok tekintetében sikerdíj kerül bevezetésre, melynek mértéke:

Részalap/sorozat megnevezéseMinimum hozamkorlát mértéke(%)
VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF8
VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF8
VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR2
VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR2
VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF9
VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR3

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató és Kiemelt Befektetési Információk megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. január 2.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt KözleményeBefektetési Alapok Minimum Hozamkorlátjának módosításáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az alábbi befektetési alap sorozatok esetében a MHK (minimum hozamkorlát) mértéke 2023. január 1-től az alábbiak szerint módosul:

  Sorozat megnevezéseMinimum hozamkorlát mértéke (%)
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF9
Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF9
Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR3
HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja2
HOLD KOGA EURO Alapok Alapja2
HOLD PB1 Alapok Alapja8
HOLD PB2 Alapok Alapja8
HOLD USD PB3 Alapok Alapja4
HOLD VM Befektetési Alap A sorozat8
HOLD VM Befektetési Alap B sorozat8
HOLD VM Befektetési Alap C sorozat8
SUPERPOSITION Befektetési Alap A sorozat9
SUPERPOSITION Befektetési Alap B sorozat9
SUPERPOSITION Befektetési Alap C sorozat9

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. január 2.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt Közleménye Befektetési Alapok Minimum Hozamkorlátjának módosításáról

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: Cg.01-10-044222, képviseli: Bilibók Botond Levente vezérigazgató önállóan) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdésének b) pontja és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 123. § (1) bekezdésének b) pontja és a 123. § (4) bekezdés b) pontja alapján az alábbi bejelentést teszi:

RészvényesTulajdoni hányadSzavazati hányad
CA Investors Vagyonkezelő Zrt.49.26%49.40%
LATOBO Consult Kft.12.76%12.80%
Investset Contractor Kft.12.76%12.80%
Aranbe Kft.11.96%12.00%
Investset Investor Kft.5.98%6.00%
Móricz Dániel4.99%5.00%
Cser Tamás1.99%2.00%
Dolgozói részvények0.30%0.00%

Budapest, 2023.01.02.

                                                                        HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatója részvényesei neve (cégneve), illetve tulajdoni és szavazati hányadukról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az alábbi befektetési alap sorozatok és részalapok esetében elkészítette a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumokat.

Sorozat, Részalap megnevezéseISIN
Adüton Származtatott Befektetési AlapHU0000715230
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUFHU0000707948
Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUFHU0000717137
Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EURHU0000725189
Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUFHU0000727698
Convexity Származtatott Részalap B sorozat EURHU0000727706
Convexity Származtatott Részalap C sorozat USDHU0000727714
Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUFHU0000727722
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUFHU0000701693
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EURHU0000724711
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat HUFHU0000724737
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozatHU0000722715
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozatHU0000722723
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozatHU0000722731
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUFHU0000715180
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EURHU0000724745
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat HUFHU0000724760
HOLD Alapok AlapjaHU0000710116
HOLD Beat Származtatott Befektetési AlapHU0000728928
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUFHU0000705702
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EURHU0000726484
HOLD Diverzifikáció Alapok AlapjaHU0000724125
HOLD EURO Alapok AlapjaHU0000712252
HOLD EURO PB2 Alapok AlapjaHU0000715172
HOLD EURO PB3 Alapok AlapjaHU0000707245
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési AlapHU0000720503
HOLD Forte EURO Alapokba Fektető RészalapHU0000716782
HOLD Forte HUF Alapokba Fektető RészalapHU0000716626
HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési AlapHU0000711916
HOLD KOGA Alapok AlapjaHU0000713235
HOLD KOGA EURO Alapok AlapjaHU0000714498
HOLD Kötvény Befektetési AlapHU0000702030
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési AlapHU0000706163
HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési AlapHU0000717004
HOLD MAX USD Származtatott Befektetési AlapHU0000716998
HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető RészalapHU0000716741
HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fektető RészalapHU0000716584
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozatHU0000702295
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozatHU0000725205
HOLD Orion Származtatott Befektetési AlapHU0000720339
HOLD PB1 Alapok AlapjaHU0000704697
HOLD PB2 Alapok AlapjaHU0000704705
HOLD PB3 Alapok AlapjaHU0000704713
HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUFHU0000702022
HOLD Részvény Befektetési Alap B Sorozat EURHU0000724778
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési AlapHU0000701685
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési AlapHU0000707252
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési AlapHU0000701487
HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési AlapHU0000705868
HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési AlapHU0000705850
HOLD USD PB2 Alapok AlapjaHU0000715164
HOLD USD PB3 Alapok AlapjaHU0000714670
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUFHU0000727730
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUFHU0000727755
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUFHU0000727771
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozatHU0000703749
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozatHU0000717111
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozatHU0000717129
HOLD VM EURO Alapok AlapjaHU0000708938
Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUFHU0000729694
Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EURHU0000729702
Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USDHU0000729710
Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUFHU0000729728
Platina Alfa Származtatott Befektetési AlapHU0000704648
Platina Béta Származtatott Befektetési AlapHU0000704655
Platina Delta Származtatott Befektetési AlapHU0000704671
Platina Gamma Származtatott Befektetési AlapHU0000704663
Sequoia Származtatott Befektetési AlapHU0000718903
SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési AlapHU0000713227
Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozatHU0000713243
Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozatHU0000718986
Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozatHU0000718994

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Sorozat illetve Részalap Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumát.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu  weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. december 30.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. Közleménye Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum előállításáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a:

 • HOLD Kötvény Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000702030)

 • HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000702022)

hozam/kockázati mutatóját (Synthetic Risk Reward lndicator=SRRI) felülvizsgálta és módosította,

Továbbá a

 • Citadella      Származtatott      Befektetési      Alap     B    sorozat      HUF    (ISIN-kód: HU0000717137) esetében

a sikerdíj mértéke javításra került a hatályos Kezelési Szabályzat alapján.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kiemelt Befektetési Információk megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. november 29.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Befektetői Információk módosítása

A Hold Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222) („Társaság”) a 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének h) pontja és a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton közzéteszi, hogy a 2022. november 07. napján megtartott rendkívüli közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

2/2022.11.07.sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A., Laurus Irodaházak, C épület, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867785, adószám: 13682738-4-42, kamarai tagság száma: 002387).  Személyében felelős könyvvizsgáló Baumgartner Ferenc (születési hely és idő: Körmend, 1962.07.09., anyja neve: Szajki Margit, lakóhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22., könyvvizsgálói engedély száma: 002955). A megbízás a 2022-2026. üzleti évekre, a 2026. üzleti év beszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2027. május 31-ig tart.

3 /2022.11.07. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja, hogy dr. Móricz Gábor és Nagy Kálmán igazgatósági tagi tisztségből való visszahívása mellett az Igazgatóság létszáma három főre csökken. Az Igazgatóság tagjai: Bilibók Botond, Móricz Dániel és Cser Tamás.

4/2022.11.07. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság alapszabályának előterjesztés szerinti módosítását, amely alapján az alapszabály II. 1., II. 1.2., II. 1.4., II. 2.3. (b), VII.2., VII.3., VII.5. és VII. 15. pontjának rendelkezései módosulnak arra tekintettel, hogy a Társaságnak már nem részvényese a Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt., illetve az Igazgatóság létszámának és összetételének változására tekintettel.

5/2022.11.07. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 2-4/2022.11.07. sz. közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Budapest, 2022. november 10.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közleménye a 2022.11.07-én tartott rendkívüli közgyűlés határozatáról

Tisztelt Befektetők!

A Kbftv 139.§ (1) bekezdésének p) pontjának megfelelően, a HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit a HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap (ISIN: HU0000720503 ) forgalmazóiban bekövetkezett változásról.

2022. október 13. napjától az Alapot forgalmazza az SPB Befektetési Zrt.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat és a Tájékoztató megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. október 12.


HOLD Alapkezelő Zrt.

Rendkívüli közlemény a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett változásról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt Alapok esetében, a Kbftv 113. § (1) bekezdése alapján az alábbi napon rendkívüli forgalmazási, elszámolási és értékelési szünnapot tart:

2022. október 15. (szombat).

Ezen a munkanapon munkatársaink nem lesznek elérhetők.

Szíves megértésüket előre is köszönjük!

Jelen hirdetményünk megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. szeptember 22.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Rendkívüli közlemény a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok folyamatos forgalmazásának szüneteltetéséről

Hirdetmény

2023. május 24.

A HOLD Alapkezelő Zrt. a – Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-223/2023. sz. határozatával 2023. május 22. napján jóváhagyott Kezelési Szabályzatban, Tájékoztatóban, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumban és Hirdetményben foglaltak szerint kibocsátandó – Creditum Származtatott Befektetési Alap Befektetési Jegyeinek értékesítésére ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé.

A hirdetmény kelte:

2023. május 24.

A jegyezhető Alap neve és ISIN-azonosítója:

Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF                    HU0000731898

Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR                    HU0000731906

Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD                   HU0000731914

 

Az Alap típusa és fajtája:

Az Alap határozatlan futamidejű (befektetési alap futamideje), nyilvános (befektetési alap működési formája), nyíltvégű (befektetési alap fajtája), az ABAK-irányelv alapján harmonizált (harmonizáció típusa) értékpapír befektetési alap (elsődleges eszközkategória típusa).

Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása:

Alap abszolút hozamú befektetési alap, melynek célja, hogy aktív portfóliókezeléssel díjak és költségek levonása után a Minimum Hozamkorlátot meghaladó hozamot érjen el befektetői számára. E célt döntően a kötvénypiacokon történő rövid- és középtávú befektetésekkel kívánja elérni egy előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével.

Az Alap elsősorban az állampapír és vállalati kötvény piacokra fókuszál. Abszolút hozamra törekszik, azaz célja minden piaci környezetben pozitív hozamot realizálni, valamint célja, hogy 3 éves időtávon minden tőkepiaci környezet esetén, a lakosság által elérhető kockázatmentes hozamnál magasabb hozamot érjen el, addicionális, kezelt kockázatok felvállalása mellett. Az alap nem rendelkezik előre meghatározott eszközallokációval, az alap az aktuális lehetőségek, piaci környezet függvényében hozza meg a befektetési döntéseit a globális tőkepiacokon. Az Alap spekulatív befektetéseket, származtatott eszközöket egyaránt tarthat, felvehet rövid (short) pozíciókat, amely esetben az áresésből, és long pozíciókat is, amely esetben az árfolyam emelkedéséből profitálhat, illetve alkalmazhat tőkeáttételt.  A döntéshozatal során az alapkezelő elsősorban fundamentális top down (felülről lefelé) és bottom up (alulról felfelé) módszerek alkalmazására, kisebb részben kvantitatív (statisztikai) modellekre és technikai elemzésre is támaszkodik. Legmeghatározóbb tényezők az alap teljesítménye szempontjából a globális hozamok alakulása, a globális kötvény felárak, a globális kockázati felárak alakulása, globális devizapiaci folyamatok.

Referenciahozam (benchmark)

Az Alap egyes sorozatainak Minimum Hozamkorlátai indulástól

Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF esetén 8,00%

Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR esetén 2,00%

Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD esetén 3,00%

Az értékesítésre kerülő Befektetési Jegyek:

A Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF, a Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR, valamint a Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD esetében értékesítésre kerül összesítve minimum 200 000 000 forint értékű, vagy annak megfelelő (a jegyzés zárónapján érvényes MNB középárfolyammal átszámított) Euro, illetve amerikai dollár értékű, névre szóló, dematerializált, egyenként az A sorozat HUF esetében 1 HUF névértékű, a B sorozat EUR esetében 1 EUR névértékű és a C sorozat USD esetében 1 USD névértékű visszaváltható Befektetési Jegy.

Jegyzés helye:

UniCredit Bank Zrt. székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. az Ügyfélfogadás időpontjában.

Jegyzési időszak:

2023. június 5-2023. június 7

Jegyzési ár:

A jegyzési ár Befektetési Jegyenként a névérték 100%-a.

Fizetés módja:

A Letétkezelőnél az Alap jegyzési számlájára való készpénzbefizetéssel, vagy utalással. A jegyzési számlára befizetett vagy átutalt pénzösszeg beérkezésére a jegyzés utolsó napján 16 óráig van lehetőség.   

Jegyzési számlaszám:

·        Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF esetén:

 HUF IBAN HU92 1091 8001 0000 0005 3042 0145

·        Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR esetén:

EUR IBAN HU97 1091 8001 0000 0005 3042 0152

·        Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD esetén:

USD IBAN HU26 1091 8001 0000 0005 3042 0169

A jegyzés módja:

Jegyzéseket az Ügyfelek személyesen, illetve meghatalmazott útján tudnak tenni a jegyzési helyen a pénztári órákban. A meghatalmazás történhet közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. Egy meghatalmazott korlátlan mennyiségű meghatalmazót is képviselhet.

A jegyzés csak akkor érvényes, ha a jegyzés utolsó napján, 2023. június 7. napján, 16 óráig a jegyzés teljes ellenértéke a Letétkezelőnél e célból nyitott letéti számlán van. Kbftv. 68. § (4) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követően az Alapkezelő haladéktalanul intézkedik a nyilvántartásba történő bejegyzés iránt. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a jegyzési hely a Kbftv. 68. § (5) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a már befizetett teljes összeget a tájékoztatóban meghirdetett módon –kamatfizetési kötelezettség nélkül – visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.

Az Alapkezelő határozhat a jegyzési időszak korábbi lezárásáról, amennyiben a jegyzési számlán összegyűlt a minimum 200 000 000 forintnak megfelelő összeg (a jegyzés zárónapján érvényes MNB középárfolyammal átszámított).

Vásárlók köre

Az Alap jegyeit vásárlók köre nincs korlátozva.

A jegyzés feltétele:

Az Alapkezelő a jegyzés során összesen minimum 200 000 000 HUF (forintnak) megfelelő összeget (a jegyzés zárónapján érvényes MNB középárfolyammal átszámított) ajánl fel.

Amennyiben a befektetők a Befektetési Jegyekből ennél kevesebbet jegyeznek, a jegyzés meghiúsul. Ebben az esetben a Letétkezelő a jegyzés céljából beérkező pénzt a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a befektetők számára visszafizeti. Ezen összegekre az eltelt időtartamra kamat nem jár. A jegyezhető Befektetési Jegyeknek nincs felső korlátja.

A Tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje, módja

 • A Kbftv. 103. § (2) bekezdésének megfelelően az Alapkezelő az Alap Kezelési Szabályzatát, Tájékoztatóját, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumait és Hirdetményét a forgalomba hozatali eljárás kezdő időpontját megelőzően közzéteszi.
 • A Kbftv.129. § (7) bekezdésének megfelelően az Alapkezelő az Alap Kezelési Szabályzatát, Tájékoztatóját, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumait és Hirdetményét a befektetők számára az Alap közzétételi helyein folyamatosan elérhetővé teszi, illetve egy nyomtatott példányát kérésre díjmentesen átadja.

Az Alap közzétételi helye a Felügyelet által üzemeltetett https://kozzetetelek.mnb.hu honlap, és az Alapkezelő https://hold.hu/alapkezelo honlapja.

A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok

A Befektetési Jegyek minden tulajdonosa:

 • jogosult arra, hogy az Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint – a Forgalmazó pénztári óráiban – visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken,
 • jogosult arra, hogy az Alap megszűnése esetén az Alap végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen,
 • kérésére ingyenesen a rendelkezésére kell bocsátani a Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumait, az Alap féléves és éves jelentését (ezen dokumentumok a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak a közzétételi helyeken)
 • a nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegynek az adott befektető számára első alkalommal történő értékesítésekor az alap kezelési szabályzatát a Befektetőnek térítésmentesen át kell adni, az alap tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektető kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektető külön nyilatkozatot tesz
  • a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy
  • arról, hogy a fenti dokumentumok részére történő átadásáról lemond, vagy
  • arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri.
 • jogosult rendkívüli tájékoztatásra,
 • jogosult a jogszabályban, illetve a Kezelési Szabályzatban meghatározott egyéb jogok gyakorlására.

Kivételezett bánásmódban részesülő befektetők köre:

 • Azon személyek, amelyek részére a HOLD Alapkezelő Zrt. Bszt. 4.§. 53. pontjában definiált portfóliókezelést és a Bszt. 4.§. 9. pontjában definiált befektetési tanácsadási szolgáltatást nyújt.
 • A HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok.
 • A HOLD Alapforgalmazó Zrt Kiemelt Online Ügyfélköre.

Kivételezett bánásmód leírása:

 • Az Alapkezelőt illető maximum 10 százalékos vételi és visszaváltási jutalék felszámítása (Kezelési Szabályzat 44.2. pontjában részletesen leírva) az Alapkezelő saját döntési hatáskörébe tartozik. Az Alapkezelő jogosult egyéni elbírálás alapján dönteni az Alapkezelőt illető vételi és visszaváltási jutalék megfizetésének elengedéséről a kivételezett bánásmódban részesülő befektetők körében.

Joghatóság, háttérszabályok

Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti valamennyi kapcsolatra a magyar jog szabályai az irányadóak.

Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdéseket az Alap elsősorban peren kívül, a felek méltányos érdekeinek szem előtt tartásával igyekszik rendezni. Erre figyelemmel bármely vitás ügyben az Alap lehetővé teszi a Befektetési jegy tulajdonosa részére a vitás kérdés megtárgyalását – és a lehetőségek keretei között, ha erre mód nyílik – a vita peren kívüli rendezését.

A Befektetési jegy tulajdonosa által szóban, vagy írásban benyújtott panasz, vagy igény esetén az Alapkezelő mindenkor ésszerű határidőn, de a panaszokra legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül ad választ.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a természetes személy befektetési jegy tulajdonosa a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, mint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett szakmailag független testülethez fordulhat (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.; telefon: 06-80 203 776; e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu).

Amennyiben az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdések peren kívüli rendezése nem járt eredménnyel, úgy az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti vitás ügyekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa a Kezelési szabályzat hatálya alá tartozó bármely tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bármely jogvita esetén alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak.

Az alap dokumentumai elérhetőek az alábbi linkeken:

Kezelési szabályzat

Tájékoztató

KID Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF

KID Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR

KID Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD

Forgalmazó

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Alapkezelő

HOLD Alapkezelő Zrt.

(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Letétkezelő (A Befektetési jegyek forgalomba hozatali tevékenységét /keletkeztetését; törlését/ végző „elszámoló fél”)

UniCredit Bank Zrt.

(1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Budapest, 2023. május 24.

Bilibók Botond

HOLD Alapkezelő Zrt.

vezérigazgató