Betéti társaság

A betéti társaság, vagy rövidítve bt. egy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társas vállalkozási forma.

Ideális kezdő vállalkozási formának, amennyiben közösen és nem egyénileg kívánnak vállalkozni a résztvevők. Előnye, hogy alacsony kezdőtőkével indítható.

Betéti társaság alapítása

A betéti társaság alapításához legalább egy beltag, illetve legalább egy kültag szükséges. Fontos különbség a kültag, illetve a beltag között a felelősség kérdése. A kültag korlátozott felelősséggel bír, tehát csak vagyoni hozzájárulásáig felelős a társaság esetlegesen nem fedezett kötelezettségeiért. Ezzel szemben a beltag korlátlanul felelős a társaság kötelezettségeiért. Másképpen fogalmazva a beltag magánvagyonával köteles megfizetni a társaság fennálló, ám a társaság által nem törlesztett kötelezettségeit. A magasabb felelősséggel együtt a beltag személyes közreműködésre kötelezett és egyéb megállapodás hiányában ő jogosult az üzletvezetésre, illetve a cégképviseletre is. A korlátlan felelősség biztosítottsága okán nem szükséges különösebben jelentős jegyzett tőke a társaság alapításához.

Beltagnak akár jogi személy is választható. Viszont olyan alany nem lehet beltag, aki egyéni vállalkozó, vagy már egy másik társaságban is teljes magánvagyonával felel azon társaság kötelezettségeiért.

A Polgári Törvénykönyv előírja a vagyoni hozzájárulás kötelezettségét, azonban konkrét összeget nem állapít meg. A vagyoni hozzájárulás mértéke és formája a társasági szerződésben kerül rögzítésre.

Betéti társaság megszűnése és megszűntetése

Amennyiben az összes kültag vagy beltag jogviszonya megszűnik 6 hónapig van lehetőség ezt helyreállítani, ennek hiányában a társaság automatikusan közkereseti társasággá alakul. Amennyiben az összes tag kiválik, akkor a társaság nem átalakul, hanem megszűnik. A lehetőség biztosított még a jogutód nélküli megszűnésre is, ennek megszavazásához a tagok gyűlésének egyhangú szavazata szükséges.

Döntési jogkörök a társaságban

A Bt. esetén a tagok gyűlése felhatalmozott minden olyan ügyben dönteni, amit a törvény vagy a társasági szerződés a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozónak tekint. A tagok gyűlésében alap esetben minden tag egy szavazattal rendelkezik, azonban ettől el lehet térni, ezt a társasági szerződésben szükséges rögzíteni. Általában a többségi  szavazás elve érvényesül, azonban ez alól kivételt képeznek azon szavazások, melyek esetében a jog megköveteli az egyhangú szavazást.

Adózás és nyereségből való részesedés

A betéti társaság előnye, hogy az adózási rendszer megválasztásának lehetőségét biztosítja. Lehet választani a tételes költségelszámolásos rendszer, illetve a bevétel alapú rendszer között. Előbbi esetében az adó mértéke az adott időszaki bevétel, illetve elszámolt költségek különbségétől függ. Ilyen módon a számításhoz szükséges begyűjteni a bevételeket, illetve a költségeket igazoló számlákat is. Utóbbi esetében kizárólag az adott időszaki bevétel ismerete, az adott időszaki bevételek elszámolása kötelező. Ilyen adózási formának számít például a népszerű KATA.

A megtermelt nyereség végül a társasági szerződésben meghatározott arányoknak megfelelően kerül szétosztásra. Ez változtatás hiányában megegyezik a vállalkozásba bevitt vagyon arányával.

A betéti társaság (Bt.) és a közkereseti társaság (Kkt.) különbségei

A betéti társaság és a közkereseti társaság két egymáshoz nagyban hasonlító társasági forma. Mindkettő esetben alacsony tőkével nyílik lehetőség társas vállalkozás indítására. Mindkét társasági forma személyegyesítő jellegű, melyet meg is határoznak a társasági szerződésben.

A különbség a tagok felelősségében van. A közkereseti társaság esetében a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett közös üzletszerű gazdasági tevékenységet terveznek folytatni. Ezzel szemben a betéti társaság tagjai közös üzletszerű gazdasági tevékenységet eltérő felelősségi körrel kívánják folytatni. Vagyis, míg a közkereseti társaság esetén minden tag korlátlan felelősséggel tartozik a Kkt. kötelezettségei iránt, addig a Bt. esetén csak a beltagok rendelkeznek korlátlan felelősséggel, a kültagok nem. A betéti társaság esetén tehát a kockázatot a tagok egy szűkebb csoportja viseli. Ennek közkereseti társaság esetén előnye, hogy minden tag várhatóan nagyobb felelősségteljességgel fog tevékenykedni. A betéti társaság ezzel szemben lehetőséget kínál alacsonyabb kockázatvállalási hajlandóságú személyeknek is vállalkozásban való részvételre.