Értékcsökkenés

Értékcsökkenés alatt a különféle tárgyi eszközök költségelszámolási eljárását értjük.

A kifejezés az amortizációval rokon fogalomnak tekinthető. Amortizáció alatt ugyanis az immateriális javak értékvesztésének elszámolását értjük.

Beszélhetünk egyösszegű, időarányos vagy teljesítményarányos leírásról. Megkülönböztetjük a lineáris, a degresszív és a progresszív leírási módszereket. Az elnyújtott költségelszámolás lényege, hogy az eszközök hasznos élettartamuk során legyenek szembeállíthatók az általuk generált bevétellel.

Különbségek és hasonlóságok az amortizáció és az értékcsökkenés között

Az amortizáció és az értékcsökkenés rokonértelmű kifejezések. Mindkét fogalom egy olyan könyvelési eljárást takar, amely a különféle eszközök bekerülési értékének költségként való elszámolását segíti az adott eszköz hasznos élettartama alatt. Az amortizáció kifejezést immateriális javak költségként történő leírására alkalmazzuk, míg az értékcsökkenés kifejezést tárgyi eszközök leírására alkalmazzuk.  A tárgyi eszközök rendszeres értékcsökkenést könyvelnek az évek során. Immateriális javak esetén alkalmazható hasonló rendszeres leírás, illetve  sor kerülhet a könyv szerinti érték éves felülvizsgálatára. Ilyenkor csak akkor könyvelődik amortizáció, amennyiben a vizsgált érték alacsonyabb a könyvelési értéknél.

A két elvi megközelítésének alapját az jelenti, mely szerint a tárgyak elkopnak vagy elhasználódnak, a szoftverek idejétmúlttá válnak. Általánosságban tehát a birtokolt eszközök az idő múlásával veszítenek értékükből. Ilyen módon tehát egy idő után elhasználódnak és nem segítik továbbá a vállalat működését. Ezt az időszakot nevezzük hasznos időtartamnak, mely annak a becsléseként értelmezhető, hogy várhatóan hány évig fogja segíteni az adott eszköz a vállalat tevékenységét. Az értékcsökkenés módszer lényege tehát, hogy a hasznos időtartam során számolják el költségként azok bekerülési értékét, nem pedig beszerzéskor.

Miért fontos az értékcsökkenés elszámolása?

Az eszközök elértéktelenedéséből következően azok mérlegben feltüntetett értéke is csökken. Kivitelezhető lenne beszerzéskor, esetleg a hasznos időtartam végén. Sok eszköz esetében azonban a hasznos időtartam nem pár hónap, hanem több év, így azok bekerülési értékét is több évi generált bevétellel szemben érdemes vizsgálni.

Az eszközök beszerzésekor negatív készpénzáram keletkezik, azonban ez nem számít számviteli költségnek, csupán eszköztranszformációnak. A társaságok számviteli nyereségük után adóznak, így az értékcsökkenési költség könyvelésével az adóalap a hasznos élettartam során minden évben csökken.

A leírás különböző fajtái

Különféle eszközök amortizációjára, illetve értékcsökkentése céljából azonban különféle elvek alkalmazhatóak. Megkülönböztetjük az egyösszegű leírást, illetve a több időszakot érintő időarányos vagy teljesítményarányos leírást. Előbbit a kisebb összegű, míg utóbbi a nagyobb összegű beszerzéseknél alkalmazandó. Az időarányos, illetve a teljesítményarányos leíráson belül megkülönböztetjük a lineáris, a degresszív, illetve a ritkább progresszív módszereket. A legegyszerűbbnek a lineáris elvet tekinthetjük, amikor is beszerzéstől a hasznos élettartam végéig idő vagy teljesítmény arányában csökkentjük az adott eszköz értékét. Speciális degresszívnek tekinthető módszer az úgynevezett évek száma összege módszer, illetve a kettős csökkenő egyenleg (DDB) módszer. Utóbbi esetben a hátralévő érték egy bizonyos százalékát írjunk le az évek során. Az évek száma módszer számítása a következő módon történik:

Értékcsökkenés kiszámítása képlettel

Terv szerinti és a terven felüli leírás

Megkülönböztethetjük a terv szerinti, illetve a terven felüli leírást. Előbbivel előre számol a vállalat, ez a természetes elavulás következménye. Ezen terv szerinti értékcsökkenés, illetve amortizáció meghatározásakor több tényező kerül figyelembevételre. Először is fontos a várható használati idő, a fizikai elhasználódás, vagy a technológiai elévülés. Fontos továbbá a várható maradványérték, illetve a jelentkező karbantartási költségek mértéke. A terv szerinti értékcsökkenés és amortizáció részét képezik a különféle leírási elvek.

Előállnak azonban esetek, amikor nem a terveknek megfelelően romlanak el, veszítenek értékükből és minőségükből az eszközök. Ezt nevezzük terven fölüli leírásnak. Ez fakadhat valamilyen káreseményből például vihar vagy tűzkárból, illetve fakadhat selejtezésből vagy tevékenység megszüntetéséből.