Közszereplő

A közszereplő közéleti tevékenységet folytató személy, így a közhatalmat gyakorló politikusok és a nyilvános társadalmi, művészeti tevékenységet végző színészek és művészek is ide tartoznak.

Mivel a jogszabály nem határozza meg egyértelműen, ki számít közszereplőnek, ez gyakorlatban szabad bírói döntés kérdése. Általában az a döntő szempont, hogy a közéleti szereplést önkéntesen vállalta-e az illető. A közszereplők személyi jogainak védelme korlátozottabb, mint a magánszemélyeké.

A közszereplő (vagy újabban közéleti szereplő) egy olyan személy, aki

 • közhatalmat gyakorol, politikai feladatokat lát el, a politikai közvéleményt formálja, például: általánosságban a politikusok, a miniszterelnök és miniszterek, parlamenti képviselők, polgármesterek (a rendőrök annak ellenére, hogy közhatalmi feladatot látnak el, nem minősülnek közszereplőnek) vagy
 • valamilyen nyilvános társadalmi, művészeti tevékenységgel a szűkebb vagy tágabb értelemben vett társadalom életét befolyásolja, például: színészek, írók.

Egyszerűen megfogalmazva, a közszereplés közéleti szereplést jelent. A közszereplők köre egyre bővül, régebben csak a politikai feladatokat ellátó személyeket értették alatta, viszont most már színészeket, művészeket is ide sorolnak.

Az is előfordulhat, hogy valaki akaratán kívül válik közszereplővé. Ide tartozik például a mémeken szereplő személyek esete, akik számára az őket érő figyelem, publicitás sok esetben nemkívánatos, kellemetlen következményekkel járhat.

Sokszor jogszabály alapján nem egyértelmű, hogy valaki közszereplőnek minősül-e, így ez egyedi mérlegelés, egyedi bírói döntés kérdése. Általában az számít döntőnek, hogy valaki önkéntes elhatározás folytán vált-e a közélet alakítójává.

Kiemelt közszereplő

A kiemelt közszereplő abban tér el a közszereplőtől, hogy az adott pillanatban vagy az elmúlt egy évben fontos közfeladatot látott el. Ilyen személyek a következők:

 • államfő, miniszterek, államtitkár
 • országgyűlési képviselő
 • politikai párt irányító szervének tagja
 • magas rangú bírói testület (például alkotmánybíróság) tagja
 • a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja
 • nagykövet
 • rendvédelmi szerv központi szervének vezetője
 • állami tulajdonú vállalat irányító testületének tagja
 • nemzetközi szervezet vezetője

Közszereplő jogai

A közszereplők személyi jogait máshogy kezeljük, mint a magánszemélyekét. A közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok, amelyek a közszereplőket megilletik, lényegében korlátozzák a személyi jogaik védelmét. A közszereplők vállalják azt, hogy a sajtó és a közvélemény nemcsak nyomon követi tevékenységüket, hanem hivatkozhatnak rájuk, illetve kritikával is illethetik megnyilvánulásaikat. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség az érintett hozzájárulására ahhoz, hogy képet, hanganyagot készítsenek róla és azt felhasználják.

Az is előfordulhat, hogy – a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jog védelmében – az adatokat nem lehet törölni, ha a közérdek azt kívánja, hogy azok nyilvánosan hozzáférhetők legyenek.

Összességében a közszerelők tűrési kötelezettsége tágabb, mint a magánszemélyeké, hiszen önként vállalták a nyilvánosságot. Bár személyi jogainak védelme korlátolt, az emberi méltóságukat tiszteletben kell tartani. Nem érheti őket magán- és családi életükre, otthonukra vonatkozó sérelem.

A közszereplők magánéletének határait sok esetben nem tartják tiszteletben. Az, hogy a közszerelők tűrési kötelezettsége meddig terjed, bírósági döntés kérdése, és mivel minden eset különböző, ezért az adott eset egyedi elbírálást igényel. A tapasztalat azt mutatja, hogy a közszereplők nem feltétlenül számíthatnak anyagi kompenzációra az őket ért atrocitásokért cserébe.

Az olyan személyek jogi védelme számára, akik akaratuk ellenére válnak közszereplővé, az Európai Unió megalkotta a szerzői jogvédelmi törvény egy módosítását, az úgy nevezett Article 13-t. Ennek célja, hogy az interneten olyan rendszereket hozzanak létre, amelyek szűrőkön keresztül segítenek meggátolni a jogvédelemmel ellátott fotók, videók és zenék jogtalan terjesztését.

Közszereplői nyilatkozat

Mivel a közszereplők magas kockázati besorolású ügyfélnek minősülnek, egyes intézményeknél és ügyeknél (banki ügyintézés, hitelfelvétel, biztosítási szolgáltatások) szükséges egy úgy nevezett közszereplői (PEP) nyilatkozat kitöltése. Ha valaki kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, akkor a nyilatkozatot kell tennie arról, mi alapján tartozik ezen kategóriák egyikébe. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök és vagyon forrására vonatkozó információkat.