Nonprofit

A nonprofit szervezet három alapvető jellemzője, hogy nem oszt profitot, nem kormányzati szervezet és intézményesült, azaz jogi személy. Szervezeti megközelítésben ilyen intézmény az egyesület, az alapítvány, a közhasznú társaság, a köztestület és a közalapítvány. Ide soroljuk a gazdasági társaságok közül a nonprofit gazdasági társaságot is.

A nonprofit jelentése

Olyan szervezetekre utal a kifejezés, amelyek a tevékenységükből keletkezett többletet nem osztják szét a tulajdonosok között, hanem bizonyos közösségi célok elérésére használják fel.

A kifejezés jelentése „nem profit orientált”. Az ilyen típusú szervezeteknek az elsődleges célja nem a profit termelése, hanem valamilyen társadalmi szükséglet kielégítése. Bármely társasági formában alapítható és működtethető.

Nonprofit gazdasági társaság

A nonprofit szervezetek nem keverendők össze a nonprofit gazdasági társaságokkal. Utóbbit 2007.07.01-től lehet Magyarországon alapítani. Ilyen társaságot akkor hoznak létre, ha a társadalmi szükséglet kielégítését nem profitorientált módon szeretnék megvalósítani. Már elnevezésükben hordozzák azt a specifikumot, hogy üzletszerű gazdasági tevékenységet is végezhetnek, vagy végeznek, de ezt csak kiegészítő jelleggel tehetik. A társaság a tagjainak nem generálhat jövedelmet, a nyereség a tagok között nem osztható fel.

A gazdasági társaság profitorientálttól eltérő jellegét a gazdasági társaság cégnevében a társasági forma megjelölésénél fel kell tüntetni. Más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. Egy másik kitétel, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytathatnak, a pártoktól el kell, hogy határolódjanak, azoknak anyagi támogatást nem nyújthatnak.

Közhasznú szervezet

A nem profitorientált szervezetek a törvényszéken történő nyilvántartásba vétellel válnak jogi személlyé. Elszámolásaik tekintetében a számviteli törvény hatálya alá tartoznak. Ahhoz, hogy közhasznú szervezetnek is minősüljenek, így kell nyilvántartásba rögzíteni őket.

Közhasznú szervezetnek minősíthető közhasznú tevékenységet végző szervezet, mely a társadalom vagy az egyén szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik és megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható. Maga a közhasznú tevékenység az a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetve, vagy közvetlenül kell, hogy szolgálja, mely által hozzájárul a társadalom, vagy az egyén vagy akár mindkettő szükségleteinek kielégítéséhez.

A közhasznúsági nyilvántartásba vételi kérelem a nem profitorientált szervezet részéről bármikor benyújtható, ha megfelel a leírt feltételeknek. A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez benyújtott létesítő okiratban fontos, hogy rögzítsék a közhasznú tevékenységet milyenségét, típusát, a közfeladatokat, az alapcélt, mely az effektív tevékenységet hordozza magába.

Nem kell társasági adót fizetni annak a közhasznú nonprofit szervezetnek, aminek az összes bevételének a 15 százalékát nem haladja meg a vállalkozás tevékenységéből származó bevétel. A 15 százalékos arány csak a közhasznú minősítéssel rendelkező szervezeteknél alkalmazható. Amennyiben közhasznú minősítéssel nem rendelkezik a szervezet, akkor a 10 százalékos mérték, vagy a maximum 10 millió forint értékhatár a meghatározó!

Példa a nonprofit szervezetekre

További kritériumokat is gyakran meg szoktak fogalmazni, amelyek közelítik, szinte leszűkítik a definíciót a civil szervezetre. A köztestület, közalapítvány és pártalapítvány viszont nem civil szervezet, de nonprofit szervezet, ahogy néhány egyesületi forma is, mint a kölcsönös biztosító egyesület. Nem civil szervezet, de nonprofit szervezet a sportegyesület, sportszövetség, vallási egyesület és polgárőrszövetség. Hasonlóképpen az egyesülés és a polgári jogi társaság is.