Pénzügyi számvitel

A pénzügyi számvitel a számvitel egyik ága, amely kifejezetten a külső szereplők információ igényét elégíti ki szabályozott, adott időszakra vonatkozó formában

A számvitel a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos releváns információk közlésének az eszköze. Feladata a vállalatok tevékenysége során keletkező információk rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, elemzése és megfelelő formátumban történő tárolása, feldolgozása. Célja objektív, hiteles információk nyújtása a piaci szereplőknek a megtörtént gazdasági eseményekről és azok hatásáról.

pénzügyi számvitel jelentése

Pénzügyi számvitel jellemzői

Ez a terület a vállalkozás vagyonával és a vagyon változásával foglalkozik. Mivel a befektetők és a külső érintettek is az általa elkészített beszámolókból tájékozódhatnak a vállalat elmúlt időszaki teljesítményéről, ezért az általa szolgáltatott információk a számviteli törvényben előírt követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. A törvény tartalmazza a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre vonatkozó szabályokat, a beszámoló összeállítására és a könyvek vezetésre vonatkozó elveket, a beszámolók közzétételének formáját, nyilvánosságra hozatalának követelményeit és a könyvvizsgálattal kapcsolatos rendelkezéseket.

A pénzügyi számvitel adott időszakra, üzleti évre vonatkozik és a segítségével megszerzett információkat a beszámoló formájában éves rendszerességgel kell közzétenni. A tőzsdei vállalatoknak emellett negyedévente kell beszámolniuk a vagyoni helyzetükről.

A pénzügyi számvitelért az adott vállalat vezetői felelősek. A beszámoló tartalma külső és belső érintetteknek is szolgáltathat információt, akik ezt akár befektetési vagy hitelezési döntések meghozatalára is tudják felhasználni. A pénzügyi számvitel átfogó jellegű a vállalat egészére vonatkozik és a benne található információk objektívek, hitelesek és pontosak. A pénzügyi számvitel során keletkezett információkból készült beszámolókat külső fél, könyvvizsgáló ellenőrzi.

A számviteli alapelvek

A számviteli törvény alapján a pénzügyi számvitel tevékenységét standardizált, előre meghatározott formában és a következő számviteli alapelveket szem előtt tartva kell elvégezni:

  • Vállalkozás folytatásának az elve: A beszámolók készítésekor és a vállalat könyveinek vezetése során abból kell kiindulni, hogy a vállalat folytatni fogja a működését a jövőben is.
  • A teljesség elve: A gazdasági tevékenységet végző szervezetnek könyvelni kell az üzleti évre vonatkozó gazdasági eseményeket. Azok tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni.
  • Az összemérés elve: Az adott időszakra vonatkozó eredmények meghatározásakor tevékenységek bevételeit és bevételeknek megfelelő költségeket kell számításba venni.
  • A valódiság elve: A könyvekben és beszámolókban rögzített adatoknak bizonyíthatóan valódinak kell lenniük.
  • A világosság elve: A beszámolóknak és könyveknek rendezett, áttekinthető formában kell elkészülniük.
  • A következetesség elve: A pénzügyi számvitel során biztosítani kell az állandóságot és az összehasonlíthatóságot.
  • A folytonosság elve: Az üzleti év nyitóadatainak meg kell egyezniük az előző üzleti év záró adataival. Emellett mindig az érvényben lévő számviteli törvény szerint kell értékelni a vállalat vagyonát.

A beszámolók elkészítése és könyvvezetés során a fentiek mellett a gazdasági tevékenységet végző vállalatnak a bruttó elszámolás, egyedi értékelés, időbeli elhatárolás és többek közt a lényegesség elvét is követnie kell.