Rezervációs ár

Rezervációs ár alatt azt az összeget értjük, amelyet a fogyasztó maximálisan hajlandó fizetni az adott termékért vagy szolgáltatásért, vagy amennyit a termelő minimum kér érte.

A rezervációs ár tehát kifejezi, hogy az adott fél számára mi az a legelőnytelenebb állapot, amely esetén még hajlandó tranzakcióra. Ezen az áron az adott szereplő közömbös a tranzakció végbemenetele iránt.

A fogalmat a mikroökonómiában szokás használni. A kifejezés az angol árveréseket jellemző kikiáltási, vagy rezervációs árból származtatható. Amennyiben magasabb a kínálati ár, mint a fogyasztó rezervációs ára, abban az esetben  nem történik tranzakció. Hasonlóan a termelő csak saját rezervációs árán, vagy azon felül hajlandó értékesíteni az adott termékét vagy szolgáltatását. Amennyiben az ár elmarad attól, úgy a tranzakcióra nem kerül sor.

A rezervációs ár maximum, illetve minimum feltevésének teljesüléséhez annak az alapfeltevésnek szükséges teljesülnie, mely szerint a jószág, illetve a pénz pozitív értékű határhaszonnal rendelkezik.  Tehát a fogyasztó akkor jár jobban, ha kevesebb pénzért több árut kap, még az eladó, akkor, ha több pénzért tudja eladni terméket.

A rezervációs ár és a tőle kedvező irányba eltérő ár különbözete a fogyasztó, illetve a termelő többleteként értelmezhető. Ha például egy vásárló rezervációs ára 10 volt, de sikerült 8 egységért megvásárolnia a terméket, akkor 2 egység fogyasztói többletről beszélhetünk.

A rezervációs ár egy hétköznapi tranzakcióban

Tegyük fel, hogy három szereplő van Aladár, Béla és Cecil. Béla kertjében van egy nagy almafa, mely terem. Béla nem hajlandó 100 fabatkánál olcsóbban adni egy tonna almát, így az ő termelői rezervációs ára 100 fabatka. Aladár, a fogyasztó nem hajlandó 90 fabatkánál többet fizetni egy tonna almáért. Tehát a rezervációs ára 90 fabatka. Aladár fogyasztó rezervációs ára elmarad Béla termelői rezervációs árától, így nincs olyan ár, amelyen egyidejűleg hajlana a tranzakcióra mindkét fél.

Egy harmadik személynek, Cecilnek egy tonna almára vonatkozó rezervációs ára 105 fabatka. Az ő fogyasztói rezervációs ára meghaladja Béla termelői fogyasztói rezervációs árát. Cecil és Aladár között tehát van esélyaz adásvételre. A tranzakció lehetséges ára a rezervációs áraik által meghatározott intervallumok metszetében szereplő értékek lehetnek. Mindkét fél hajlandó tehát a tranzakcióra 100 és 105 fabatka közötti árfolyamon. A két fél között tehát minden bizonnyal lesz tranzakció, annak pontos ára azonban a két fél alkupozíciójától függ.

BATNA

Az alkuelmélet egyik fontos fogalma a BATNA, amely az angol best alternative to negotiated agreement kifejezésből származik. Magyarul a tárgyalt megállapodással szembeni legjobb alternatívaként fordítható. A fogalom közeli kapcsolatban áll a rezervációs ár fogalmával. A BATMA ismerete segíti a tárgyalás hatékony lefolytatását. Segít megállapítani kivel érdemes tárgyalni és mikor nincs értelme folytatni a megkezdett tárgyalást.

A BATMA értékelés három lépésből áll össze:

  1. Szükséges felmérni az elfogadható alternatívák körét.
  2. Minden alternatívához ajánlott egy becsült értéket rendelni.
  3. Harmadrészt pedig meg kell állapítani, hogy mely tekinthető a legjobb alternatívának, tehát BATNA-nak.

A BATNA tehát a legjobb alternatívaként is azonosítható. Ez rezervációs árként szolgálhat adott tárgyalás során. Például, ha almatermelőként tudjuk, hogy A nagykereskedő átvesz tőlünk bármennyi almát 100 fabatkáért tonnánként, akkor az BATMA-ként, illetve rezervációs árként is szolgálhat számunkra a B nagykereskedővel folytatott tárgyalásunk során.